Gradonačelnik grada Trebinja

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 44 00
Fax: +387 /0/ 59 26 07 42
Mailgradonacelnik@trebinje.rs.ba
Webwww.trebinje.rs.ba

 

Rođen je 17. februara 1979. godine u Trebinju, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Stekao zvanje diplomiranog ekonomiste 2004. godine. Кao pripravnik počeo raditi u Opštini Trebinje nakon čega je najduže radio na poslovima civilne zaštite. Ima položen ispit za rad u organima uprave. Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2010. godine.

Oženjen i otac troje djece.

Gradonačelnik je nadležan da:

 • predlaže Statut grada
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Grada, njegovih prava i obaveza
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine
 • izvršava zakone i druge propise Republiike čije je izvršenje povjereno Gradu
 • donosi odluku o osnivanju gradske administrativne službe
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske uprave
 • imenuje i razrješava gradske službenike, vrši njihovo raspoređivanje na radna mjesta u gradskoj upravi, raspoređuje i odlučuje o prestanku radnih odnosa tehničkih i pomoćnih radnika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa. Ove odluke gradonačelnik donosi u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom
 • donosi plan civilne zaštite Grada i obezbjeđuje njegovu realizaciju, realizuje saradnju grada sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine grada i njenih odgovarajućih radnih tijela
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu gradske uprave
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine grada, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu
 • zaključuje ugovore u ime Grada, u skladu sa aktima Skupštine grada
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja  gradske uprave, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini grada
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima, na način utvrđen statutom i budžetom
 • može osnivati stalne i povremene komisije, savjete i koordinaciona tijela iz raznih oblasti kao savjetodavne organe
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom, kao i poslove koje mu povjeri Skupština grada u skladu sa zakonom