Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu:
Petar Vlatković

Kontakt telefon:
059 /260 366, 273 460, 273 470, 059 / 225 097

U okviru Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu i njegovog djelokruga rada, obavljaju se sledeći poslovi:

 • provođenje upravnog postupka u prvom stepenu i izrade rješenja o predmetima lične i porodične invalidnine, kategorizacija boraca, o pravima boraca, žrtava rata i rada,
 • ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i banjsko-klimatsku rehabilitaciju i drugih povlastica po osnovu boračko-invalidske zaštite,
 • poslovi vezani za rad prvostepene ljekarske komisije za utvrđivanje invaliditeta ratnih vojnih invalida i civilnih žrtava rata,
 • rješavanje stambenih pitanja boraca, invalida, porodica poginulih borca i žrtava rata u saradnji sa nadležnim ministarstvom,
 • izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona i drugih propisa i opštih akata Skupštine opštine i Načelnika opštine koji se odnose na oblast boračko-invalidske zaštite boraca, invalida rata i porodica poginulih borca i zaštitu civilnih žrtava rata,
 • vodi evidenciju o porodicama poginulih boraca i invalidima, njihovima pravima i realizaciju njihovih prava koja su ostvarili po Zakonu i drugim podzakonskim aktima,
 • obrađuje žalbe na izdata prvostepena rješenja i upućuje drugostepenom organu na rješavanje,
 • vodi evidenciju o primanjima svih kategorija učesnika rata koji su ostvarili svoje pravo po osnovu Zakona i drugih opštih akata,
 • vodi knjigovodstvo o utrošku i namjeni dobivenih sredstava sa prinadležnostima porodicama poginulih boraca, invalida rata i drugih boraca koji su ostvarili ta prava,
 • vodi evidenciju o zdravstvenoj zaštiti porodica poginulih boraca i inalidima koji nisu ostvarili zdravstvenu zaštitu po drugom osnovu,
 • izrada programa rada i izvještaja o radu odjeljenja,
 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjaima u Gradskoj upravi,
 • izrada, analiza, informacija , izvještaja iz djelokruga rada odjeljenja,
 • koordinacija rada s nadležnim državnim organima, organizcijama i institucijama u okviru ovlaštenja,
 • priprema i obrada materijala za Načelnika opštine i Skupštinu opštine iz oblasi boračko-invalidske zaštite,
 • priprema odluka i drugih akata iz nadležnosti odjeljenja,
 • obavlja i druge poslove iz oblasti koji su propisani Zakonom, opštim aktima, a takođe i druge poslove po nalogu Načelnika opštine