Odjeljenje za društvene djelatnosti

Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti:
Zoran Milošević

Kontakt podaci:
Adresa: Vuka Karadžića 2, 89101 Trebinje
Tel:  +387 /0/ 59 27 34 77
Fax: +387 /0/ 59 27 34 76
Maildrustvene.djelatnosti@trebinje.rs.ba

Nadležnosti odjeljenja za društvene djelatnosti

 sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,

 obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture,

 obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti porodice i omladine, socijalnih i zdravstvenih pitanja,

 obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti pružanja pravne pomoći i saradnje sa nevladinim sektorom,

 sprovodi planove i programe koje je usvojila Skupština Grada, a koji se odnosi na strategiju svake od navedenih oblasti u gradu,

 predlaže mjere za unapređenje stanja u navedenim oblastima,

 priprema i obrađuje materijale za Gradonačelnika i Skupštinu Grada,

 izrađuje program rada i izvještaje o radu Odjeljenja.