Regulacioni planovi

 • Izmjene i dopune RP Zasad polje

 • Izmjene i dopune dijela RP Istočne obilaznice

 • Izmjena dijela regulacionog plana Bregovi 2 (sl.gl.TB. 4-19.)

 • Regulacioni plan I.Z. Volujac 2 (Sl. gl. TB. br. 6/07 str. 14)

 

 

 • Regulacioni plan Blace-Abhazovina (SL. gl. TB. br 6/07 str. 12)

 

 

 • Regulacioni plan Bregovi (Sl. gl. TB. br 6/07 str. 8)

 

 

 • Izmjena dijela RP Bregovi 2 (Sl.gl.TB.12-17)

 

 

 • Regulacioni plan Bregovi 2 (Sl. gl. TB. br. 5/10 str. 15)

 

 

 • Regulacioni plan Centar (Sl. gl. TB. br.  3/07 str. 19)

 

 

 • Regulacioni plan Gradina (Sl. gl. TB. br. 3/07 str. 21)

 

 

 • Regulacioni plan Groblje Banjevci (Sl. gl. TB. br. 07/08 str. 5)

 

 

 • Regulacioni plan Južni gradski izlazi (Sl. gl. TB. br.  03/10 str. 26)

 

 

 • Regulacioni plan Mokri dolovi(Sl. gl. TB. br. 11/06 str. 2)

 

 

 • Regulacioni plan Prljača (Sl. gl. TB. br. 09/07 str. 2)

 

 

 • Regulacioni plan Sjeverni logor(Sl. gl. TB. br. 03/07 str. 18)

 

 

 • Izmjena dijela RP JGI – Rastoci sjever (Sl.gl.TB br.3-18)

 

 

 • Regulacioni plan Stari grad (Sl. gl. TB. br. 03/07 str. 20)

 

 

 • Regulacioni plan Zasad polje (Sl. gl. TB. br. 03/04 str. 42)

 

 

 • Izmjena dijela Regulacionog plana Zasad polje (Sl. gl. TB. br. 04/14 str. 1)

 

 

 • Plan namjene površina RP “Istočni logor” (Sl.gl.TB.br05/15 na str.br. 11)

 

 

 • Izmjena dijela RP Sjeverni logor (Sl.gl. TB 3-16)

 

 • Izmjene dijela RP Bregovi(Sl.gl. TB 7-16)

 

 

 • Izmjena i dopuna PP Todorici 3 (Sl.gl.TB br.3-18)

 

 

 • Plan parcelacije Todorići 3 (Sl.gl. TB 7-16)

 

 

 • RP Poslovna zona Volujac (Sl.gl. TB 5-16)

 

 

 • Zoning plan Grad sunca (Sl.gl. TB 6-16)

 

 

 • Izmjena dijela RP JGI – Lusac (Sl.gl.TB br.3-18)

 

 • Izmjene dijela RP Zasad polje (Sl.gl TB 7-16)