Градоначелник града Требиња


Адреса: Вука Караџића 2
Тел/Фаx: 059/274 400 и 059/260 742
Емаилgradonacelnik@trebinje.rs.ba
Вебwww.trebinje.rs.ba

Лука Петровић

Градоначелник Требиња Лука Петровић Рођен је 18. октобра 1973. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу. У Војску Републике Српске je отишао 1. јуна 1992. године, са непуних 19 година.

Након добијања дозволе од Министарства одбране, крајем 1993. године, уписао је Машински факултет Универзитета у Београду, гдје је завршио редовне и постдипломске студије. По завршетку студија, вратио се у родни град и запослио се на Факултету за производњу и менаџмент /ФПМ/, гдје је седам година обављао посао асистента на предметима машинске струке. Истакао се као изузетан предавач и педагог, а у раду са студентима стекао је велики углед.

Као млад и перспективан инжењер почео је да ради и у Хидроелектранама на Требишњици /ХЕТ/, гдје је добио функцију руководиоца сектора инвестиција. Након локалних избора 2012. године постао је одборник у Скупштини Града Требиња са освојених 1.607 гласова, највише од свих кандидата за одборнике. Својим знањем и оданим приступом оправдао је повјерење грађана. Од 2014. године се налази на челу Градског одбора СНСД-а у Требињу.

Исте године је изабран за народног посланика са 9.108 освојених гласова, највише од свих кандидата за посланике у Изборној јединици 9. Именован је 2015. године за генералног секретара СНСД-а. На локалним изборима 2016. године изабран је за градоначелника Града Требиња са 10.987 освојених гласова.

Добитник је повеље “Капетан Миша Анастасијевић” за унапређење привредног и друштвеног амбијента у Републици Српској, коју су му додијелили Универзитет у Новом Саду, Привредна комора Војводине и Агенција “Медиа Инвент” из Новог Сада у децембру 2017. године.

Упоредо са наведеним активностима, волонтира у разним институцијама, организацијама и спортским клубовима и својим искуством и несебичним залагањем помаже њихов рад. За уложени труд и рад у свим сегментима јавног живота, ужива велики углед како у свом граду, тако и шире.

Ожењен је, отац четворо дјеце.

 

Градоначелник је надлежан да:

предлаже Статут града
предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини
израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових права и обавеза
спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
извршава законе и друге прописе Републиике чије је извршење повјерено Граду
доноси одлуку о оснивању градске административне службе
доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста градске управе
именује и разрјешава градске службенике, врши њихово распоређивање на радна мјеста у градској управи, распоређује и одлучује о престанку радних односа техничких и помоћних радника, као и о другим правима из радног односа. Ове одлуке градоначелник доноси у складу са законом и колективним уговором
доноси план цивилне заштите Града и обезбјеђује његову реализацију, реализује сарадњу града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града и њених одговарајућих радних тијела
даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град
подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду градске управе
покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону
закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине града
рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења  градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи
одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини града
доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен статутом и буџетом
може оснивати сталне и повремене комисије, савјете и координациона тијела из разних области као савјетодавне органе
обавља друге послове утврђене законом, као и послове које му повјери Скупштина града у складу са законом

Контактирајте градоначелника