Градоначелник града Требиња


Адреса: Вука Караџића 2
Тел/Фаx: 059/274 400 и 059/260 742
Емаилgradonacelnik@trebinje.rs.ba
Вебwww.trebinje.rs.ba

Лука Петровић

Рођен је 18. октобра 1973. године у Требињу, гдје је завршио основну и средњу школу. У Војску Републике Српске одлази 1. јуна 1992. године, са непуних 19 година, а након добијања дозволе од Министарства одбране, крајем 1993. године, уписао је Машински факултет Универзитета у Београду, гдје је завршио редовне и постдипломске студије.

По завршетку студија, враћа се у родни град и запошљава се на Факултету за производњу и менаџмент, гдје је седам година обављао посао асистента на предметима машинске струке. Истакао се као изузетан предавач и педагог, а у раду са студентима стекао велики углед.

Као млад и перспективан инжењер почео је да ради и у Хидроелектранама на Требишњици, гдје је добио функцију руководиоца сектора инвестиција.

Након локалних избора 2012. године постао је одборник у Скупштини Града Требиња са освојених 1.607 гласова, највише од свих кандидата за одборнике. Својим знањем и оданим приступом оправдао је повјерење грађана.

Од 2014. године налази се на челу Градског одбора СНСД-а у Требињу. Исте године изабран је за народног посланика са 9.108 освојених гласова, највише од свих кандидата за посланике у Изборној јединици 9.

Именован је 2015. године за генералног секретара СНСД-а.

На локалним изборима 2016. године изабран је за градоначелника Требиња.

Упоредо са наведеним активностима, волонтира у разним институцијама, организацијама и спортским клубовима и својим искуством и несебичним залагањем помаже њихов рад.

За уложени труд и рад у свим сегментима јавног живота, ужива велики углед како у свом граду, тако и шире.

Ожењен је, отац четворо дјеце.

Градоначелник је надлежан да:
 • предлаже Статут града
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини
 • израђује нацрт и подноси Скупштини на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта
 • обавјештава Скупштину о свим питањима из надлежности Града, његових права и обавеза
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине
 • извршава законе и друге прописе Републиике чије је извршење повјерено Граду
 • доноси одлуку о оснивању градске административне службе
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста градске управе
 • именује и разрјешава градске службенике, врши њихово распоређивање на радна мјеста у градској управи, распоређује и одлучује о престанку радних односа техничких и помоћних радника, као и о другим правима из радног односа. Ове одлуке градоначелник доноси у складу са законом и колективним уговором
 • доноси план цивилне заштите Града и обезбјеђује његову реализацију, реализује сарадњу града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града и њених одговарајућих радних тијела
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач град
 • подноси извјештај Скупштини о свом раду и раду градске управе
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону
 • закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине града
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења  градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини града
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима, на начин утврђен статутом и буџетом
 • може оснивати сталне и повремене комисије, савјете и координациона тијела из разних области као савјетодавне органе
 • обавља друге послове утврђене законом, као и послове које му повјери Скупштина града у складу са законом

Контактирајте градоначелника