Органи града

Скупштина града

Скупштина је представнички орган, орган одлучивања и креирања политике јединице локалне самоуправе, који врши основне функције утврђење Законом о локалној самоуправи и Статутом Града. Скупштину чини 29 одборника, које бирају грађани на Локалним изборима, чији је поступак регулисан изборним прописима.

Мандат одборника у Скупштини траје четири године. Извршавање надлежности скупштине првенствено се огледа кроз њену нормативну функцију. Скупштина јединице локалне самоуправе доноси статут, друге опште акте и даје аутентично тумачење одлука и општих акат које доноси, те утврђује политику јединице локалне самоуправе.

Предсједник скупштине заступа и представља Скупштину, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава. Предсједник има потпредсједника, чије су надлежности прописане Статутом и Пословником. Предсједник и замјеник се бирају из реда одборника, на период трајања мандата Скупштине Града која их је изабрала.

Статут – службени гласник Града Требиња 2/13 (основни текст), 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17 (измјене)

Пословник – службени гласник Града Требиња 3/13 (основни текст), 8/17 и 9/18 (измјене)

Предсједник: Драгослав Бањак

Опширније

Градоначелник

Градоначелник је носилац извршне власти који заступа и представља Град. Бира се непосредним тајним изборима, у складу са законом. Мандат градоначелника траје четири године.

Градоначелник руководи Административном службом Града и одговоран је за њен рад.

Градоначелник утврђује структуру и организацију Административне службе, у складу са критеријумима и принципима прописаним Законом. Административна служба Града организује се и дјелује као сервис грађана.

Градоначелник има замjеника.

Мирко Ћурић

Опширније

Замјеник градоначелника

Замјеник градоначелника мијења градоначелника у пословима које му он повјери, а у случају спријечености и одсуства градоначелника, замјењује га у свим пословима. Замјеника градоначелника бира Скупштина града, на приједлог градоначелника, на начин и по поступку прописаним Пословником Скупштине града.

Слађана Скочајић

Опширније

Градска управа

Одјељење за општу управу

У оквиру Одјељења за општу управу, организовани су одсјеци :

 • Одсјек за управне послове;

 • Одсјек за заједничке послове;

 • Одсјек за цивилну заштиту и

 • Одсјек – Центар за услуге грађанима.

Начелник: Ненад Милићевић

Опширније

Одјељење за привреду

Надлежности одјељења за привреду

 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,

 • учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Града,

 • припрема податке, израђује информације и анализе о пословању предузећа из области привреде…

Начелник: Ранко Бошњак

Опширније

Одјељење за друштвене дјелатности

Надлежности одјељења за друштвене дјелатности

 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења;

 • обавља управне и друге стручне послове из области образовања и васпитања, науке, културе, спорта и физичке културе;

Начелник: Зоран Милошевић

Опширније

Одјељење за финансије

У оквиру Одјељења за финансије организују се одсјеци:

 • Одсјек за буџет и рачуноводство и

 • Одсјек за трезор.

ВД Начелника: Миро Гредо

Опширније

Одјељење за просторно уређење

Одјељење чине три одсјека:

 • Одсјек за урбанизам и просторно уређење;

 • Одсјек за опремање градског грађевинског земљишта и

 • Одсјек за имовинско-правне послове.

Начелник: Ведран Фуртула

Опширније

Одјељење за стамбено-комуналне послове

У оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове обављају се следећи послови:

 • врши регистрацију заједнице етажних власника, укључујући и консултације и помоћ при изради оснивачких аката заједнице;

 • прописује правила одржавања реда у зградама;

 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење;

ВД Начелника: Бојан Чворо

Опширније

Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције, организовани су одсјеци:

 • Одсјек за инспекцијске послове и

 • Одсјек комуналне полиције.

ВД Начелника: Ђорђе Миљановић

Опширније

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту и његовог дјелокруга рада, обављају се следећи послови:

 • провођење управног поступка у првом степену и израде рјешења о предметима личне и породичне инвалиднине, категоризација бораца, о правима бораца и жртава рата;

 • остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите;

 

Начелник: Миодраг Новокмет

Опширније

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић