Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту и његовог дјелокруга рада, обављају се следећи послови:

 • провођење управног поступка у првом степену и израде рјешења о предметима личне и породичне инвалиднине, категоризација бораца, о правима бораца и жртава рата ,

 • остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите,

 • рјешавање стамбених питања бораца, инвалида, породица погинулих борца и жртава рата у сарадњи са надлежним министарством,

 • извршава и обезбјеђује извршење Закона и других прописа и општих аката Скупштине Града и Градоначелника који се односе на област борачко-инвалидске заштите бораца, инвалида рата и породица погинулих борца и заштиту цивилних    жртава рата и жртава ратне тортуре.

 • води евиденцију о породицама погинулих бораца и инвалидима, њиховима правима и реализацију њихових права која су остварили по Закону и другим подзаконским актима,

 • обрађује жалбе на издата првостепена рјешења и упућује другостепеном органу на рјешавање,

 • води евиденцију о примањима свих категорија учесника рата који су остварили своје право по основу Закона и других општих аката,

 • води књиговодство о утрошку и намјени добивених средстава са принадлежностима породицама погинулих бораца, инвалида рата и других бораца који су остварили та права,

 • води евиденцију о здравственој заштити корисника из области борачко-инвалидске заштите.

 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења,

 • координација рада са другим одјељењима у Градској управи,

 • израда, анализа, информација , извјештаја из дјелокруга рада одјељења,

 • координација рада с надлежним државним органима, организцијама и институцијама у оквиру овлаштења,

 • припрема и обрада материјала за Градоначелника и Скупштину Града из области борачко-инвалидске заштите,

 • припрема одлука и других аката из надлежности Одјељења,

 • обавља и друге послове из области који су прописани Законом, општим актима, а такође и друге послове по налогу Градоначелника.

Начелник: Миодраг Новокмет


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 367


✉   obiz@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.