Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

U okviru Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu i njegovog djelokruga rada, obavljaju se sledeći poslovi:

 • provođenje upravnog postupka u prvom stepenu i izrade rješenja o predmetima lične i porodične invalidnine, kategorizacija boraca, o pravima boraca i žrtava rata ,

 • ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i banjsko-klimatsku rehabilitaciju i drugih povlastica po osnovu boračko-invalidske zaštite,

 • rješavanje stambenih pitanja boraca, invalida, porodica poginulih borca i žrtava rata u saradnji sa nadležnim ministarstvom,

 • izvršava i obezbjeđuje izvršenje Zakona i drugih propisa i opštih akata Skupštine Grada i Gradonačelnika koji se odnose na oblast boračko-invalidske zaštite boraca, invalida rata i porodica poginulih borca i zaštitu civilnih    žrtava rata i žrtava ratne torture.

 • vodi evidenciju o porodicama poginulih boraca i invalidima, njihovima pravima i realizaciju njihovih prava koja su ostvarili po Zakonu i drugim podzakonskim aktima,

 • obrađuje žalbe na izdata prvostepena rješenja i upućuje drugostepenom organu na rješavanje,

 • vodi evidenciju o primanjima svih kategorija učesnika rata koji su ostvarili svoje pravo po osnovu Zakona i drugih opštih akata,

 • vodi knjigovodstvo o utrošku i namjeni dobivenih sredstava sa prinadležnostima porodicama poginulih boraca, invalida rata i drugih boraca koji su ostvarili ta prava,

 • vodi evidenciju o zdravstvenoj zaštiti korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

 • izrada programa rada i izvještaja o radu odjeljenja,

 • koordinacija rada sa drugim odjeljenjima u Gradskoj upravi,

 • izrada, analiza, informacija , izvještaja iz djelokruga rada odjeljenja,

 • koordinacija rada s nadležnim državnim organima, organizcijama i institucijama u okviru ovlaštenja,

 • priprema i obrada materijala za Gradonačelnika i Skupštinu Grada iz oblasti boračko-invalidske zaštite,

 • priprema odluka i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja,

 • obavlja i druge poslove iz oblasti koji su propisani Zakonom, opštim aktima, a takođe i druge poslove po nalogu Gradonačelnika.

Načelnik: Miodrag Novokmet


📪   Vuka Karadžića 2, Trebinje


☎   +387 59 273 367


✉   obiz@trebinje.rs.ba


  Naša vizija

  Trebinje 2030. – najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu.