Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције, организовани су одсјеци:

 • Одсјек за инспекцијске послове и

 • Одсјек комуналне полиције.

Одсјек за инспекцијске послове чини девет инспекција, и то:

 • Инспекција за храну;

 • Тржишна инспекција;

 • Пољопривредна инспекција;

 • Ветеринарска инспекција;

 • Саобраћајна инспекција;

 • Урбанистичко-грађевинска инспекција;

 • Еколошка инспекција;

 • Здравствена инспекција;

 • Инспекција рада.

Надлежности

У Одсјеку за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине, здравствене заштите људи, санитарне заштите и радних односа.

У овом Одсјеку се обављају и сљедећи послови:

 • вођење управног поступка;

 • доношење рјешења и закључака;

 • издавање прекршајних налога;

 • подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка;

 • припрема и обрада материјала за Скупштину Града и градоначелника.

Надлежности

У Одсјеку комуналне полиције обављају се послови комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналној полицији. У надлежности Одсјека су и:

 • провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима;

 • израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;

 • административно-технички послови и др.

Поред редовног радног времена Одсјек комуналне полиције организује рад у двије смјене, као и рад суботом.

Контакт:

Телефон: +387 59 273-366
Мејл: komunalnapolicija@trebinje.rs.ba

ВД Начелника: Ђорђе Миљановић📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 361


✉   nacelnikinspekcije@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.