Одјељење за туризам, пољопривреду и предузетништво

Надлежности одјељења за туризам, пољопривреду и предузетништво

 • сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,

 • учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Града,

 • припрема податке, израђује информације и анализе о пословању предузећа из области привреде,

 • израђује анализе, информације и извјештаје из области привреде-предузетништво, индустрија, туризам, угоститељство, трговина, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство, водопривреда,

 • учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, угоститељства, занатства и трговине,

 • издаје одобрења за обављање дјелатности и за рад самосталних предузетника,

 • координира и прати активности организација и институција чији је оснивач Град, у складу са надлежностима Одјељења,

 • припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града,

 • израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.

Начелник: Бојан Вучуревић📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 485


✉   privreda.nacelnik@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.