Regulacioni planovi

Izmjene dijela ZP Novo Trebinje (sl. gl. TB. 9-19.)

Layout1

Izmjene dijela RP Blace (sl. gl.TB. 4-20.)

Izmjene i dopune dijela RP Istočne obilaznice

Izmjena dijela regulacionog plana Bregovi 2 (sl.gl.TB. 4-19.)

Regulacioni plan I.Z. Volujac 2 (Sl. gl. TB. br. 6/07 str. 14)

Regulacioni plan Blace-Abhazovina (SL. gl. TB. br 6/07 str. 12)

Regulacioni plan Bregovi (Sl. gl. TB. br 6/07 str. 8)

Izmjena dijela RP Bregovi 2 (Sl.gl.TB.12-17)

Regulacioni plan Bregovi 2 (Sl. gl. TB. br. 5/10 str. 15)

Regulacioni plan Centar (Sl. gl. TB. br. 3/07 str. 19)

Izmjena dijela RP JGI – Rastoci sjever (Sl.gl.TB br.3-18)

Regulacioni plan Gradina (Sl. gl. TB. br. 3/07 str. 21)

Regulacioni plan Groblje Banjevci (Sl. gl. TB. br. 07/08 str. 5)

Regulacioni plan Južni gradski izlazi (Sl. gl. TB. br. 03/10 str. 26)

Regulacioni plan Mokri dolovi(Sl. gl. TB. br. 11/06 str. 2)

Regulacioni plan Prljača (Sl. gl. TB. br. 09/07 str. 2)

Regulacioni plan Sjeverni logor(Sl. gl. TB. br. 03/07 str. 18)

Regulacioni plan Stari grad (Sl. gl. TB. br. 03/07 str. 20)

Regulacioni plan Zasad polje (Sl. gl. TB. br. 03/04 str. 42)

Regulacioni plan Zasad polje (Sl. gl. TB. br. 03/04 str. 42)

Plan namjene površina RP “Istočni logor” (Sl.gl.TB.br05/15 na str.br. 11)

Izmjena dijela RP Sjeverni logor (Sl.gl. TB 3-16)

Izmjene dijela RP Bregovi(Sl.gl. TB 7-16)

Izmjena i dopuna PP Todorići 3 (Sl.gl.TB br.3-18)

Plan parcelacije Todorići 3 (Sl.gl. TB 7-16)

RP Poslovna zona Volujac (Sl.gl. TB 5-16)

Zonong plan Grad sunca (Sl.gl. TB 6-16)

Izmjena-dijela-RP-JGI-Lusac-Sl.gl_.TB-br.3-18

Zoning plan Novo Trebinje (Sl. gl. broj 15-17)

Izmjene dijela RP Zasad polje (Sl.gl TB 7-16)

Značajni poslovni subjekti

Naša vizija

Trebinje 2030. – najpoželjniji manji grad na zapadnom Balkanu.