Одјељење за комунално-инспекцијске послове

У оквиру Одјељења за комунално-инспекцијске послове обављају се следећи послови:

 • врши регистрацију заједнице етажних власника, укључујући и консултације и помоћ при изради оснивачких аката заједнице,

 • прописује правила одржавања реда у зградама,

 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење,

 • обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у зградама и обавља друге законом утврђене послове у области становања,

 • обезбјеђује одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама,

 • обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја,

 • обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,

 • обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности,

 • одређује услове одржавања гробаља, услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,

 • израђује програме, извјештаје, информације о заједничкој комуналној потрошњи,

 • израђује рјешења о комуналној накнади,

 • послови у вези заузимања јавних површина,

 • послови хигијеничарске службе,

 • послови заштите животне средине (издаје еколошке дозволе, обиљежава еколошке датуме, предлаже планске документе из области заштите животне средине, обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и предлаже акт о проглашењу заштићеног подручја…)

 • У оквиру Одјељења формирана су два одсјека

 •  

  • Одсјек за инспекцијске послове и

  • Одсјек комуналне полиције.

  Одсјек за инспекцијске послове чини девет инспекција, и то:

  • Инспекција за храну;

  • Тржишна инспекција;

  • Пољопривредна инспекција;

  • Ветеринарска инспекција;

  • Саобраћајна инспекција;

  • Урбанистичко-грађевинска инспекција;

  • Еколошка инспекција;

  • Здравствена инспекција;

  • Инспекција рада.

  Надлежности

  У Одсјеку за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине, здравствене заштите људи, санитарне заштите и радних односа.

  У овом Одсјеку се обављају и сљедећи послови:

  • вођење управног поступка;

  • доношење рјешења и закључака;

  • издавање прекршајних налога;

  • подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка;

  • припрема и обрада материјала за Скупштину Града и градоначелника.

  Надлежности

  У Одсјеку комуналне полиције обављају се послови комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналној полицији. У надлежности Одсјека су и:

  • провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима;

  • израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;

  • административно-технички послови и др.

  Поред редовног радног времена Одсјек комуналне полиције организује рад у двије смјене, као и рад суботом.

ВД Начелника: Спасоје Радовић


ТРЕБИЊЕ, 1. ОКТОБРА /СРНА/ – Директор требињског предузећа „Водовод“ Спасоје Радовић.


📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 365


✉   nacelnik.stambeno-komunalno@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.