Одјељење за стамбено-комуналне послове

У оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове обављају се следећи послови:

 • врши регистрацију заједнице етажних власника, укључујући и консултације и помоћ при изради оснивачких аката заједнице,

 • прописује правила одржавања реда у зградама,

 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење,

 • обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у зградама и обавља друге законом утврђене послове у области становања,

 • обезбјеђује одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама,

 • обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја,

 • обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,

 • обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности,

 • одређује услове одржавања гробаља, услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,

 • израђује програме, извјештаје, информације о заједничкој комуналној потрошњи,

 • израђује рјешења о комуналној накнади,

 • послови у вези заузимања јавних површина,

 • послови хигијеничарске службе,

 • послови заштите животне средине (издаје еколошке дозволе, обиљежава еколошке датуме, предлаже планске документе из области заштите животне средине, обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и предлаже акт о проглашењу заштићеног подручја…)

ВД Начелника: Бојан Чворо📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 365


✉   nacelnik.stambeno-komunalno@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.