Инвестирајте у Требиње

OСНOВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

42°33′ и 42°57′ СГШ и 17°58′ и 18°35′ ИГД
Локација: Требиње је смјештено у југоистoчном дијелу Босне и Херцеговине, Републике Српске. На тромеђи Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске.
Површина: 904 km2
Становништво: 31.433

Надморска висина: 245 m
Клима: Медитеранска – 260 сунчаних дана
Рељеф: Динарски крш
Просјечна температура: јули 26,5 °C, зими 8 °C
Временска зона: ЦЕТ (ГМТ + 1 сат)

Валута: БАМ
Курс (везан за €): 1 € = 1,95583 БАМ
ПДВ: 17%
Порез на добит: 10%

ТРАНСПОРТНА ПОВЕЗАНOСТ

Магистрални путеви: М20, М6
Међународни аеродроми: БиХ: Мостар 114 км, Сарајево 198 км, Мостар 305 км. Хрватска: Чилипи 41 км, Црна Гора: Тиват 93 км
Морске луке: Хрватска: Дубровник 31 км, Плоче 130 км, Црна Гпра: Бар 120 км, Подгорица 117 км

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ У ТРЕБИЊЕ

 • Стратешка позиција и приступ тржишту Еврпске уније (ЕУ) од 600 милиона становника
 • Повољни климатски и хидро услпви за узгој медитеранских култура
 • Потенцијал за развој туризма
 • Потенцијали за производњу хидро и соларне енергије
 • Близина Јадранског мора – 30 км
 • Квалификована радна снага
 • Тржиште у развоју
 • Ниски оперативни трошкови
 • Стимулативна порезна политика
 • Либералан спољнотрговински режим са већином

ПРИВРЕДНА КРЕТАЊА

Спољнотрговинска размјена на крају 2014. године:

 • Укупан обим робне размјене: 235 милиона КМ
 • Покривеност увоза извозом: 123,5%
 • Покривеност увоза извозом: на нивоу РС 54,5%, на нивоу БиХ 53,6%
 • Најзначајнији извозни производи: електрична енергија, алати за машинску индустрију, кондиторски производи, етерична уља, риба.

ПОВОЉНО ПОСЛОВНО ОКРУЖЕЊЕ

 • 800 регистрованих правних лица и предузетника
 • 1-3 дана потребна за регистрацију фирме
 • 15 дана потребно за издавање урбанистичке дозволе
 • До 30 дана потребно за издавање грађевинске дозволе
 • 5 дана потребно за затварање фирме
 • Град у процесу цертификација локалне заједнице са повољним пословним окружењем (БФЦ СЕЕ)
 • Оформљено Привредно вијеће како би се у сарадњи са пословном заједницом боље планирао развој града

КЉУЧНИ СЕКТОРИ

ПОЉОПРИВРЕДА

 • 9 компанија
 • Клима медитеранска, као и варијанта благе примпрско-континенталне
 • Веома дуга и топла љета, блага, кратка и кишовита зима
 • Просјечно годишње 260 сунчаних дана
 • Преко 2000 љековитих биљних врста, са око 300 врста интересантних за фармакологију.

ТУРИЗАМ

 • 38 пoслoвних субјеката
 • 55% пoраст брoја туриста у задње 2 гoдине
 • Близина Јадранскoг мoра каo пoзнате рецептивне регије
 • Здрава храна и традициoнална херцегoвачка кухиња
 • Разнoврснo културнo – истoријскo наслијеђе (археолошки споменици прошлости, етнологија)
 • Конкурентне цијене

ЕНЕРГЕТИКА

 • 8 компанија са преко 1200 запослених
 • ХЕ Дабар електрана у почетној фази изградње. Планирано је да се „ХЕ Дабар“ гради као прва хидрпелектрана Горњих хоризоната.

ПОДСТИЦАЈИ

Могућност кориштења кредитних средстава у износу:

 • од 30.000 КМ (за породична пољопривредна газдинства) до 1.000.000.КМ (за предузетнике и привредна друштва)
 • Каматна стопа од 1,5%
 • Рок отплате од 7 до 10 година,
 • Грејс период пд 24 до 36 мјесеци и могућности поновног приступа кредитној линији.

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Укупна радна снага: 12.729
Доступна радна снага: 4,748
Просјечна нето плата: 835 КМ

ПОСЛОВНА ЗОНА „ВOЛУЈАЦ“

Ппвршина: 85ха Власништво: 44,5ха државно власништво
Врста: броwнфиелд Намјена зоне: индустријска (забрана изградње фабрика, постројења која спадају у велике загађиваче)
Број предузећа у зони: 4
Начин продаје: аукција
Снадбијевање електричном енергијом: да.
Јачина напона: 35кВ
Доступност плина: не
Вода: доступна индустријска вода

Удаљенпст зпне пд:
Магистралнпг пута Требиое – Дубрпвник 1км
Магистралног пута Требиње – Херцег Нови 2км
Центра Града Требиња је око 7км
Жељезнице 70км
Морске луке 30км
Ваздушне луке 45км

ЗНАЧАЈНЕ КОМПАНИЈЕ

baner značajne kompanije Trebinja Copy

 

ИНВЕСТИРАЈТЕ У ТРЕБИЊЕ

Десет разлога да инвестирате у Требиње

 • Близина Европске уније, и тржишта од цца. 600 милиона потрошача
 • Подручје погодно за производњу меда, вина, узгајање дувана и ароматичних биљака
 • Потенцијал за развој пољопривреде – 90% обрадиве површине
 • Потенцијал за развој туризма, богато културно истријско насљеђе
 • Квалификована радна снага прилагодљива потребама тржишта
 • Хидро потенцијали
 • Близина Јадранског мора – 30км
 • Ефикасна локална управа
 • Стимулативна пореска политика и доприноси на нивоу БиХ
 • Ниски оперативни трошкови