Позивају се власници непокретности чије се непокретности налазе у обухвату измјена дијела регулационог плана “Јужни градски излаз” (Ауторад), као и друга заинтересована физичка и правна лица, да Одјељењу за просторно уређење у року од 15 дана – рачунајући и дан објаве овог јавног позива /2. фебруар/, доставе приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту који су у њиховом власништву.

ЈАВНИ ПОЗИВ