Јавни позив за куповину стана у „згради за младе брачне парове“

Прегледа: 360

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња („Сл.гласник Града Требиња“, број: 2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник Града Требиња, објављује

ЈАВНИ  ПОЗИВ

За подношење захтјева за куповину стана у стамбеном објекту „зграда за младе брачне парове“ у Требињу

(поновљени)

I

Град Требиње објављује  поновљени јавни позив младим брачним паровима за подношење захтјева за куповину стана у стамбеном објекту „зграда за младе брачне парове“ у Требињу за преостале слободне станове.

Циљ овог јавног позива је рјешавање стамбеног питања младих брачних парова под повољнијим условима од тржишних.

II

Општи услови које подносилац захтјева (млади брачни пар) мора испуњавати за куповину стана из тачке I јавног позива за рјешавање стамбеног питања су:

  • Потврда о брачној заједници – доказује се изводом из матичне књиге вјенчаних;
  • Да је држављанин Републике Српске/Босне и Херцеговине – доказује изводом из књиге држављана;
  • Да је један брачни друг у току последњих 5 (пет) година има пребивалиште на подручју Града Требиња – доказује обрасцом ПБ-4A издатим од стране ЦИПС-а;
  • Да је један брачни друг старосне доби од пунољетства до навршених 38 године старости – доказује копијом личне карте или другог идентификационог документа;
  • Да подносилац захтјева нема у свом власништву/сувласништву стамбену јединицу – доказује увјерењем издатим од стране Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске;
  • Увјерење о запослењу издато од стране послодавца као доказ постојања радног односа (које ће бити неопходно банци за одобрење кредита); Право на аплицирање по овом Јавном позиву имају млади брачни парови са укупним нето личним примањима и то најмање у износу до 800,00 КМ, а највише у износу до 1.500,00КМ мјесечно;
  • Потврда о уплати доприноса од стране послодавца;
  • Извод из Централног регистра кредита коју издаје Банка;

III

Посебни услови и критерији за одређивање броја бодова и утврђивање реда првенства – ранг листе подносилаца захтјева за куповину стана су:

-Старосна доб;

-Број чланова породичног домаћинства;

-Припадност борачкој популацији;

-Укупна нето лична примања

IV

Старосна доб:

а) до навршених 24 године…………………….10 бодова;

б) до навршених 28 година……………………7,5 бодова;

в) до навршене 32 године……………………..5 бодова;

г) до навршених 38 година…………………….2,5 бода

Старосна доб се доказује изводом из матичне књиге рођених и рачуна се до момента истека рока за подношење захтјева за куповину стана.

V

Број чланова породичног домаћинства

Доказује се овјереном кућном листом, као и изводом из матичне књиге рођених за све чланове породичног домаћинства. Чланови породичног домаћинства обухватају брачни пар и њихову дјецу.

За сваког члана породичног домаћинства додјељује се 5 бодова.

VI

Припадност борачкој популацији

а) дјеца погинулих и несталих бораца – пет бодова;

б) дјеца умрлих бораца-четири  бода

в) дјеца РВИ прве категорије – четири бода;

г) дјеца РВИ друге категорије – три бода;

д) дјеца РВИ треће категорије – два бода;

ђ) дјеца РВИ четврте категорије – један бод;

Припадност борачкој популацији доказује се рјешењем надлежног органа о признатом статусу.

VII

Укупна нето лична примања:

а) укупна нето лична примања од 800,00КМ до 900,00КМ…………………..5 бодова

б) укупна нето лична примања од 901,00КМ до 1.000,00КМ………………..4 бода

в) укупна нето лична примања од 1001,00КМ до 1.200,00КМ………………3 бода

г) укупна нето лична примања од 1201,0КМ до 1.400,00КМ…………………2 бода

д) укупна нето лична примања од 1401,00КМ до 1.500,00КМ………………1 бод

VIII

У случају једнаког броја бодова предност на ранг листи се даје подносиоцу захтјева који је добио више бодова према редослиједу критерија из тачке V јавног позива, а ако и у том случају подносиоци захтјева имају исти број бодова, предност има подносилац који је добио више бодова према редослиједу критерија из тачке VI јавног позива.

IX

Захтјеви за учешће на овом Јавном позиву подносе се у писаној форми, на адресу Град Требиње – Градска управа Требиње – Вука Караџића број 2, Комисији, са назнаком „Пријава на Јавни позив за подношење захтјева за куповину стана у стамбеном објекту „зграда за младе брачне парове“ у Требињу“.

Комисија из претходног става провјерава испуњеност услова на основу приложене документације и исправа приложених уз захтјев.

Захтјеви за које се у поступку утврди да не испуњавају услове из овог јавног позива одбацују се као неуредни.

Подносиоци захтјева који испуњавају услове комисија вреднује у складу са овим јавном позивом, те на основу тог бодовања утврђује прелиминарну ранг листу. Прелиминарна ранг листа објављује се на огласној табли Градске управе Града Требиња, на коју подносиоци захтјева имају право жалбе. О поднесеној жалби рјешењем одлучује Градоначелник.

Уколико подносилац захтјева са коначне ранг листе, на основу овјерене изјаве одустане од куповине стамбене јединице, или не буде у могућности осигурати финансијска средства за куповину истог посредством банке изабране по јавном позиву, комисија доноси закључак о брисању кандидата са коначне ранг листе и доноси рјешење за наредног кандидата.

X

Право на избор стамбене јединице и етаже на којој се она налази има боље рангирани подносилац захтјева са коначне ранг листе.

Подносилац захтјева који по окончању поступка изврши куповину стана, нема право поклона, продаје или отуђења истог у року од 10 година од дана укњижбе права власништва, што ће се уредити одредбама купопродајног уговора. Правно лице које ће стећи право на изградњу стамбених јединица из овог јавног позива дужно је сваком купцу које у потпуности исплати купопродајну цијену издати потврду која ће служити као један од услова за укњужбу права власништва.

XI

Јавни позив остаје отворен 8 дана од дана објављивања на сајту Града Требиња.

Градоначелник

Мирко Ћурић

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.