Најава: 15. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА

Прегледа: 642

ЗА ДАН 11.05.2018. ГОДИНЕ /ПЕТАК/

Сједница ће се одржати у Великој сали Града Требиња са почетком рада у
10,00 часова.
За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Одборничка питања,2. Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за период јануар-март 2018.
године,
3. Извјештај о извршењу Буџета Града Требиња у периоду 01.01. – 31.12.2017.
године,
4. Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2017.
године,
5. Извјештај о кориштењу средстава буџетске резерве у периоду од 01.01. –
31.12.2017. године,
6. План имплементације Стратегије развоја града Требиња 2018 – 2027. за период
01.01.2018 – 31.12.2018. године,
7. План утрошка средстава од концесионе накнаде за 2018. годину,
8. Извјештај о раду и резултатима финансијског пословања 2017. године Аграрног
фонда,
9. Појединачни извјештаји о раду и резултатима финансијског пословања јавних
установа и Јавног предузећа чији је оснивач Град Требиње у 2017. години,
10. Извјештај о пословању ЈП за комуналну хидротехнику „Водовод“ А.Д. Требиње за
период 01.01. – 31.12.2017. године,

11. Информација о оснивању „Центра за аграрни развој медитеранског подручја
Херцеговине“,
12. Приједлог одлуке о начину, организацији и условима за вршење јавног превоза
лица и ствари на подручју града Требиња,
13. Извјештај о пословању по завршном рачуну за 2017. годину А. Д. „Комунално“
Требиње,
14. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем прибављања писаних понуда,
15. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града
Требиња путем усменог јавног надметања,
16. Информација о програмима одржаним у оквиру манифестације „Требињско
културно љето“ у 2017. години,
17. Информација о раду средњих школа у Требињу за 2017. годину,
18. Програм развоја спорта града Требиња за 2018. годину,
19. Информација о припремљености туристичке сезоне 2018,
20. Извјештај о реализацији Програма о одржавању локалних и некатегорисаних
путева и градских улица за 2017. годину,
21. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2017.
годину,
22. Приједлог одлуке о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије,
23. Приједлог закључка о давању сагласности Градоначелнику да закључи
купопродајни уговор,
24. Приједлог закључака о давању сагласности Градоначелнику да закључи уговор о
установљењу служности Водовод Подвори са физичким лицима,
25. Приједлог одлуке о замјени некретнина,
26. Избор и именовање.

ПРЕДСЈЕДНИК
Драгослав Бањак,с.р.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.