На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гласник РС“ број:97/16 и 36/19) и члана 58. Статута Града Требиња (“Сл. гласник Града Требиња“, број:2/13, 5/14, 6/15, 3/16 и 6/17), Градоначелник града Требиња,  д о н и о  је

 Н А Р Е Д Б У

о провођењу превентивне прољетње дератизације на

подручју Града Требиња

 

I

У циљу заштите становништва од појаве и ширења заразних болести које преносе глодари НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење систематске дератизације на подручју Града Требиња.

II

Дератизацију ће извршити  „Дезинсекција“ ДОО – Пословна јединица Требиње у року од 22.06.2020.године до 02.07.2020.године.

III

Систематском дератизацијом се обухватају сви објекти здравствених установа, школа и други објекти за дјецу и омладину, јавне површине у општој употреби, пијаце, стадиони, депоније смећа, паркови и друге површине у граду, објекти кишне канализационе мреже, канализациона мрежа, објекти водоснабдијевања, објекти државних и приватних самосталних радњи, као и задружне организације, трговинске, угоститељске и занатске дјелатности, пословни објекти и представништва предузећа чија су сједишта  ван подручја Града Требиња, сви стамбени и помоћни објекти државног и индивидуалног сектора.

IV

Трошкове дератизације за депонију смећа, шахтове канализације, школе и предшколске установе, зграде Града Требиња сноси Град Требиње. За све остале објекте из тачке III трошкове дератизације сносе сами корисници.

V

Сви грађани, организације, предузећа и установе дужни су омогућити несметано извођење радова на обавезној систематској дератизацији, у противном сносиће казнене мјере утврђене одредбама Закона о заштити становништва од заразних болести ( „Сл. гласник РС“ број 90/17).

VI

Надзор над извођењем систематске дератизације на подручју Града Требиња, као и праћење акције вршиће Комисија Града Требиња, коју именује Градоначелник.

VII

Ова Наредба ће се објавити на свим јавним мјестима, путем средстава информисања и на службеној интернет страници Града Требиња.

 

Градоначелник

Мирко Ћурић