Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа доставио је Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију иницијативу за проглашење заштићеног подручја Парка природе „Орјен“, на подручју Града Требиња.

Сходно члану  62. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/14) Републички завод за заштиту културно – историјског и природног насљеђа израдио је Студију заштите – стручну основу за проглашење Парка природе „Орјен“, у оквиру GEF/UNEP пројекта „Постизање очувања биолошке разноврсности кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“.
Министарство је на основу наведене Студије заштите, те анализе свих доступних података и информација, припремило Приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“.
У складу са чланом 15. Закона о заштити природе током израде акта о заштити  природних  вриједности обезбјеђује се учешће јавности, путем јавног увида. Поступак јавног увида за предметно заштићено подручје спроводи министарство надлежно за заштиту животне средине.
Истовремено, Град Требиње, на чијем се подручју налази локалитет, објавиo je почетак јавног увида на огласној табли у згради Административне службе града и омогућиће заинтересованој јавности увид у Приједлог одлуке о проглашењу Парка природе „Орјен“ и Студију заштите за проглашење Парка природе „Орјен“, у просторијама Административне службе града, у трајању од 30 дана.