Одјељење за борачко-инвалидску заштиту

Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту:
Петар Влатковић
Контакт телефон:
059 /260 366, 273 460, 273 470, 059 / 225 097

У оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту и његовог дјелокруга рада, обављају се следећи послови:

 • провођење управног поступка у првом степену и израде рјешења о предметима личне и породичне инвалиднине, категоризација бораца, о правима бораца, жртава рата и рада,
 • остваривање права на здравствену заштиту и бањско-климатску рехабилитацију и других повластица по основу борачко-инвалидске заштите,
 • послови везани за рад првостепене љекарске комисије за утврђивање инвалидитета ратних војних инвалида и цивилних жртава рата,
 • рјешавање стамбених питања бораца, инвалида, породица погинулих борца и жртава рата у сарадњи са надлежним министарством,
 • извршава и обезбјеђује извршење Закона и других прописа и општих аката Скупштине општине и Начелника општине који се односе на област борачко-инвалидске заштите бораца, инвалида рата и породица погинулих борца и заштиту цивилних жртава рата,
 • води евиденцију о породицама погинулих бораца и инвалидима, њиховима правима и реализацију њихових права која су остварили по Закону и другим подзаконским актима,
 • обрађује жалбе на издата првостепена рјешења и упућује другостепеном органу на рјешавање,
 • води евиденцију о примањима свих категорија учесника рата који су остварили своје право по основу Закона и других општих аката,
 • води књиговодство о утрошку и намјени добивених средстава са принадлежностима породицама погинулих бораца, инвалида рата и других бораца који су остварили та права,
 • води евиденцију о здравственој заштити породица погинулих бораца и иналидима који нису остварили здравствену заштиту по другом основу,
 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења,
 • координација рада са другим ојељењаима у Градској управи,
 • израда, анализа, информација , извјештаја из дјелокруга рада одјељења,
 • координација рада с надлежним државним органима, организцијама и институцијама у оквиру овлаштења,
 • припрема и обрада материјала за Начелника општине и Скупштину општине из обласи борачко-инвалидске заштите,
 • припрема одлука и других аката из надлежности одјељења,
 • обавља и друге послове из области који су прописани Законом, општим актима, а такође и друге послове по налогу Начелника општине