Одјељење за финансије

в.д. Начелник Одјељења за финансије:
Миро Гредо

Контакт телефон:
тел. 059 /271 071, 273 460, 273 470
Е-маил: finansije@trebinje.rs.ba

У оквиру Одјељења за финансије, организовани су одсјеци:

Одсјек за буџет
Одсјек за рачуноводство

У оквиру Одјељења за финансије обављају се следећи послови:

 • израда преднацрта, нацрта и приједлог буџета Општине и контрола намјенског кориштења средстава;
 • израда завршног рачуна и других рачуна везаних за рачун буџета;
 • праћење прихода и извршење расхода буџета Општине и редовно извјештавање;
 • контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава;
 • финансијско, материјално и рачуноводствено пословање градске управе и буџетских корисника ;
 • прикупљање, евидентирање, обрада и контирање података о финансијско – материјалном пословању градске управе;
 • праћење извршења финансијских планова Градске управе;
 • усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (основних средстава, инветара и материјала);
 • обрачун плата, доприноса и пореза на плате;
 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава;
 • благајнички послови;
 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења;
 • израда информација за Скупштину и извјештаја Министарству финансија РС;
 • координација рада са надлежним државним органима и институцијама у оквиру овлаштења;
 • други послови из области финансија који се ставе у надлежност