Одјељење за финансије

в.д. Начелник Одјељења за финансије:
Миро Гредо

Контакт подаци:
Адреса: Вука Караџића 2, 89101 Требиње
Тел:  +387 /0/ 59 27 34 75
Факс: +387 /0/ 59 27 34 75
Mailfinansije@trebinje.rs.ba

У оквиру Одјељења за финансије организују се одсјеци:

 1. Одсјек за буџет и рачуноводство,
 2. Одсјек за трезор.

У оквиру Одјељења за финансијео бављају се сљедећи послови

 • израда пред нацрта, нацрта и приједлога Буџета Града и контрола намјенског кориштења средстава,
 • израда периодичних и годишњихфинансијских извјештаја Буџета Града,
 • управљање и контролисање прилива и одлива средстава,
 • праћење остваривања јавних прихода Града, усаглашавање евиденције са надлежним органима и банкама,
 • праћење кредитног задужења Града и отплате постојећих и реализацију нових кредитних задужења,
 • праћење прихода и извршење расхода Буџета Града и редовно извјештавање,
 • контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава,
 • финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Градске управе и буџетских корисника,
 • прикупљање, евидентирање, обрада и књижење финансијске документације Градске управе
 • праћење извршења финансијских планова Градске управе,
 • усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (нефинансијске и финансијске имовине и обавеза),
 • обрачун личних примања и доприноса и пореза на лична примања,
 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава,
 • благајнички послови,
 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења,
 • израда информација за Скупштину Града и извјештаја Министарству финансија РС, као и других анализа и информација по захтјеву потенцијалних корисника,
 • координација рада са надлежним државним органима и институцијама у оквиру овлаштења,
 • други послови из области финансија који се ставе у надлежност.