Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције

в.д. Начелник oдјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције:
Ђорђе Миљановић,
дипл.инж.грађ.

Контакт подаци:
Адреса: Вука Караџића 2, 89101 Требиње
Тел:  +387 /0/ 59 27 33 61
Факс: +387 /0/ 59 27 33 61
Mailnacelnikinspekcije@trebinje.rs.ba

У оквиру Одјељења за инспекцијске и послове комуналне полиције, организовани су одсјеци:
– Одсјек за инспекцијске послове
– Одсјек комуналне полиције

Одсјек за инспекцијске послове чини девет инспекција, и то:

– Инспекција за храну
– Тржишна инспекција
– Пољопривредна инспекција
– Ветеринарска инспекција
– Саобраћајна инспекција
– Урбанистичко-грађевинска инспекција
– Еколошка инспекција
– Здравствена инспекција
– Инспекција рада

Надлежности

У Одсјеку за инспекцијске послове обављају се послови инспекцијског надзора из области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства, здравствене заштите животиња и ветеринарске дјелатности, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне средине, здравствене заштите људи, санитарне заштите и радних односа. У овом Одсјеку се обављају и сљедећи послови:

–  вођење управног поступка, доношење рјешења и закључака, издавање прекршајних налога, подношење кривичних пријава и захтјева за покретање прекршајног поступка;
– припрема и обрада материјала за Скупштину Града и градоначелника…

Одсјек комуналне полиције чине: Шеф Одсјека и 5 комуналних полицајаца.

Надлежности

У Одсјеку комуналне полиције обављају се послови комунално-инспекцијског надзора над примјеном закона, других прописа из области комуналних и других дјелатности, утврђених Законом о комуналној полицији. У надлежности Одсјека су и:

– провођење управног поступка, израда рјешења и предузимање прописаних мјера, у складу са Законом и другим општим актима;
– израда извјештаја и информација за потребе градоначелника и Скупштине Града;
– административно-технички послови и др.

Поред редовног радног времена Одсјек комуналне полиције  организује рад у двије смјене, као и рад суботом.

Контакт :

Тел: +387 (0) 59 273-366, Е-маил: komunalnapolicija@trebinje.rs.ba