Одјељење за општу управу

Начелник одјељења:
Ненад Милићевић

Контакт подаци:
Адреса: Вука Караџића 2, 89101 Требиње
Тел:  +387 /0/ 59 27 34 64
Факс: +387 /0/ 59 27 34 64
Mailopstauprava@trebinje.rs.ba

У оквиру Одјељења за општу управу, организовани су одсјеци :

 • Одсјек за управне послове
 • Одсјек за заједничке послове
 • Одсјек за цивилну заштиту
 • Одсјек – Центар за услуге грађанима

У оквиру Одјељења за општу управу обављају се следећи послови:

 • извршава се и обезбјеђује извршење Закона и других прописа, те прописа Скупштине града и Градоначелника који се односе на област опште управе
 • организује рад Центра за услуге грађанима, обезбјеђују услови за што бољу комуникацију са грађанима и задовољење потреба истих
 • води првостепени управни поступак по захтјевима грађана за накнадни упис у матичне књиге рођених, вјенчаних, умрлих, чињенице држављанства, исправка у матичним књигама и сл.
 • пружање правне помоћи грађанима
 • у оквиру канцеларијског пословања врши примање, отварање, прегледање и распоређивање аката класификовање и завођење аката, њихово достављање у рад, амдинистративно техничка обрада аката, отпремање поште, развођење аката и њихово архивирање и чување
 • устројавање и вођење матичних књига, евиденције држављана, исправки у матичним књигама, организација и обављање вјенчања и др.
 • овјеравање потписа, рукописа и преписа аката и других докумената
 • издају радне књижице грађанима и води евиденција истих, издају се увјерења о животу и друга увјерења о подацима које органи воде
 • води персоналну евиденцију службеника и других запослених у градској управи
 • послови управљања људским ресурсима
 • планирање, организација и обављање послова цивилне заштите
 • заједнички послови за све организационе јединице локалне управе који се односе на јавне набавке, одржавање чистоће у радним просторијама, обављање разних оправки, исправност уређаја и опреме за рад, одржавање и рад на телефонској централи, физичко обезбјеђење, пријем странака, одржавање и употреба службених возила и слични послови
 • обезбјеђење радних просторија и средстава за рад мјесних заједница, координација рада са савјетима мјесних заједница по претходном питању, организовање зборова грађана, сједница савјета мјесних заједница , обављање администативно-техничких послова за савјете мјесних заједница и сличних послова