Одјељење за привреду

Начелник одјељења за привреду :
Раденко Драшковић

Контакт телефон: 059/273-472

email: privreda.nacelnik@trebinje.rs.ba i radenko.draskovic@trebinje.rs.ba

Надлежности одјељења за привреду

– сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
– учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Града,
– припрема податке, израђује информације и анализе о пословању предузећа из области привреде,
– израђује анализе, информације и извјештаје из области привреде-предузетништво, индустрија, туризам, угоститељство, трговина, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство, водопривреда,
– учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, угоститељства, занатства и трговине,
– издаје одобрења за обављање дјелатности и за рад самосталних предузетника,
–  координира и прати активности организација и институција чији је оснивач Град, у складу са надлежностима Одјељења,
– припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града,
– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.