Одјељење за привреду

Начелник одјељења за привреду :
Раденко Драшковић

Контакт подаци:
Адреса: Вука Караџића 2, 89101 Требиње
Тел:  +387 /0/ 59 27 34 85
Факс: +387 /0/ 59 27 34 86
Mailprivreda@trebinje.rs.ba; radenko.draskovic@trebinje.rs.ba

Надлежности одјељења за привреду

– сарађује са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, те научним и другим стручним организацијама и институцијама, у оквиру овлаштења,
– учествује у дефинисању, припреми и спровођењу развојних планова Града,
– припрема податке, израђује информације и анализе о пословању предузећа из области привреде,
– израђује анализе, информације и извјештаје из области привреде-предузетништво, индустрија, туризам, угоститељство, трговина, саобраћај и везе, пољопривреда, шумарство, водопривреда,
– учествује у активностима на обезбјеђењу услова за развој и унапређење туризма, угоститељства, занатства и трговине,
– издаје одобрења за обављање дјелатности и за рад самосталних предузетника,
–  координира и прати активности организација и институција чији је оснивач Град, у складу са надлежностима Одјељења,
– припрема и обрађује материјале за Градоначелника и Скупштину Града,
– израђује програм рада и извјештаје о раду Одјељења.