Одјељење за просторно уређење

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Марко Рикало
АДРЕСА: Ул. Вука Караџића бр. 2
Контакт телефон: 059-273-471
Факс: +387 59-273-471
И-мејл: urbanizam.trebinje@gmail.com

Одјељење за просторно уређење налази се на два локалитета: у згради Градске управе у ул. Вука Караџића бр. 2 и у Центру за дозволе из области предузетништва и грађења у ул. Вука Караџића бр. 3

Ојељење чине три одсјека:
-Одсјек за урбанизам и просторно уређење
-Одсјек за опремање градског грађевинског земљишта
-Одсјек за имовинско-правне послове

Надлежности Одјељење за просторно уређење:
-одјељење је носилац припреме за израду просторно-планске документације (доноси смјернице за израду планова, прати рад носиоца израде плана, именује савјет плана, ако је потребно; организује јавни увид и јавне расправе, предлаже скупштини приједлог одлуке)
-води евиденцију о стању у простору и о спровођењу докумената просторног уређења
-ради програм рада Одјељења;
-предлаже скупштини програм уређења градског грађевинског земљишта и план капиталних инвестиција;
-ради на припреми тендерских докумената за послове везане за рад Ојељења
-издаје локацијске услове
-доноси рјешење о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта и ренте
-израђује грађевинску дозволу
-врши, у складу са законом, исколчавање објеката
-врши контролу ископа темеља у складу са издатом грађевинском дозволом
-израђује употребну дозволу
-примјењује прописе из области имовинско–правних послова (сарађује са Правобранилаштвом РС сједиште замјеника Требиње у поступцима пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове, а који се односе на експропријацију, пренос својинских права на грађевинском земљишту и јавној комуналној инфраструктури на Град, редовну употребу некретнина и другим поступцима везаним за регулисање имовинско-правних послова)
-сагласно важећим прописима учествује у поступцима јавног надметања за продају непокретности
-обезбјеђује податке о имовинској структури земљишта у границама обухвата просторно-планских домена, а које усваја Скупштина града.
-сарађује са другим службама и одјељењима у Градској управи

ЦЕНТАР ЗА ДОЗВОЛЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ГРАЂЕЊА

Центар за дозволе из области предузетништва и грађења налази се у ул.Вука Караџића бр . 3.
Контакт телефон: 059 -273-360; 059-272-620; 059-272-629; 059-272-626
Радно вријеме: од 7.00 до 15.00 часова (рад са странкама од 9.00 до 13.00 часова)

У Центру за дозволе из области предузетништва и грађења могуће је:
-преузети обрасце везане за поступке у Одјељењу за просторно уређење
-преузети водич кроз поступке у Одјељењу
– добити информације и упуте у погледу достављања неопходних докумената
-преузети локацијске услове, грађевинску дозволу, употребну дозволу
-извршити увид у планске документе
-извршити увид у Листу изабраних физичких и правних лица за вршење послова техничког прегледа
-добити информације о законској регулативи везану за послове из области грађења
-остале информације везане за обим рада Одјељења

  • ИЗВОД ИЗ ДОКУМЕНТА ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА; (формулар: ПРЕУЗМИ)
  • ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ; (формулар: ПРЕУЗМИ)
  • ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА; (формулар: ПРЕУЗМИ)
  • ОБРАЧУН НАКНАДА; (карта: ПРЕУЗМИ)
  • ИСКОЛЧАВАЊЕ ОБЈЕКТА; (формулар: ПРЕУЗМИ)
  • КОНТРОЛА ИСКОПА ТЕМЕЉА; (формулар: ПРЕУЗМИ)
  • УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА; ( формулар: ПРЕУЗМИ)
  • ЛЕГАЛИЗАЦИЈА; (формулар: ПРЕУЗМИ)