Одјељење за стамбено-комуналне послове

в.д. Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове:
Бојан Чворо

Контакт подаци:
Адреса: Вука Караџића 2, 89101 Требиње
Тел:  +387 /0/ 59 27 33 65
Факс: +387 /0/ 59 27 33 65
Mailnacelnik.stambeno-komunalno@trebinje.rs.ba

У оквиру Одјељења за стамбено – комуналне послове обављају се следећи послови:

 • врши регистрацију заједнице етажних власника, укључујући и консултације и помоћ при изради оснивачких аката заједнице,
 • прописује правила одржавања реда у зградама,
 • одређује висину закупнине за коришћење станова којима управља, те висину закупнине за државне станове на свом подручју под условима прописаним законом којим је уређено њихово коришћење,
 • обезбјеђује поступак исељења бесправно усељених лица у државне станове и заједничке просторије у зградама и обавља друге законом утврђене послове у области становања,
 • обезбјеђује одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбјеђује управљање тим путевима и улицама,
 • обезбјеђује спровођење превентивних и других мјера и активности у области безбједности саобраћаја,
 • обезбјеђује обављање комуналних дјелатности, одржавање комуналних објеката и комуналне инфраструктуре,
 • обезбјеђује надзор над обављањем комуналних дјелатности,
 • одређује услове одржавања гробаља, услове и начине сахрањивања, као и начине организовања тих послова,
 • израђује програме, извјештаје, информације о заједничкој комуналној потрошњи,
 • израђује рјешења о комуналној накнади,
 • послови у вези заузимања јавних површина,
 • послови хигијеничарске службе,
 • послови заштите животне средине (издаје еколошке дозволе, обиљежава еколошке датуме, предлаже планске документе из области заштите животне средине, обезбјеђује очување природних вриједности на свом подручју и предлаже акт о проглашењу заштићеног подручја…)