Водич за регистрацију предузетништва

1. Упутство за регистрацију пословне дјелатности МСП

ПРВИ КОРАК
Процедура 1: Посјета нотару

Обраћање нотару са копијом личне карте те договора око имена будућег привредног друштва чију ће могућност одређивања нотар провјерити у судском регистру.

ДРУГИ КОРАК
Процедура 1: Овјера Оснивачког акта код нотара

Нотар овјерава Оснивачки акт, као и потписе оснивача и овлашћених лица.
Цијена овјере једног потписа износи 7 бодова по 0,50 КМ + ПДВ што укупно износи 4,095 КМ.

Процедура 2: Овјера личних докумената и потписа

Посјета градској Управи, те овјера копије личне карте или пасоша власника и одоговорног лица.
Цијена овјере износи 2 КМ по листу, а овјера потписа будућег одговорног лица износи 10 КМ.

Процедура 3: Регистрација привредног друштва – једношалтерски систем код АПИФ

Нотар, оснивач или одговорно лице подноси Захтјев за регистрацију са потребним документима (овјерени Оснивачки акт, потпис одговорног лица, копије докумената власника и одговорног лица).
Прва регистрација је бесплатна, цијена објаве у Службеном гласнику Републике Српске износи 7 КМ по реду, а такса АПИФ износи 35  КМ.
Рок поступања је три дана уколико је предата сва потребна документација.
Процедура регистрације истовремено подразумева да је пословни субјект регистрован код Пореске управе Републике Српске, односно да му је додијељен ЈИБ и извршено разврставање пословног субјекта према класификацији дјелатности.

ТРЕЋИ КОРАК
Процедура 3: Регистрација привредног друштва

Преузимање судског рјешења и обавјештења о разврставању по квалификацији дјелатности код АПИФ.

Процедура 4: Израда печата

Израда печата у овлашћеној печаторезници уз копију судског рјешења, а оригинала на увид.
Просјечна цијена печата износи 50 КМ, а рок поступања је један дан.

ЧЕТВРТИ КОРАК
Процедура 4: Печат привредног друштва

Преузимање печата.

Процедура 5: ПДВ регистрација

Посјета Управи за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине за обављање ПДВ регистрације (царинске, акцизне или шпедитерске).
Поребна документација: овјерена копија судског рјешења и ЈИБ картона депонованих потписа.
Цијена таксе износи 40 КМ, а рок поступања је до седам дана.

ПЕТИ КОРАК
Процедура 5: ПДВ регистрација

Преузимање потврде о ПДВ броју.

Процедура 6: Фискализација

Посјета једном од овлашћених дистрибутера фискалних уређаја ради склапања Уговора, бирање фискалне касе у складу са потребама пословања, те подношење иницијалног Захтјева за фискализацијом.

Процедура 7: Правилник о раду

Састављање правилника о раду у привредном друштву.

Процедура 8: Пријава запослених радника

Посјета Пореској управи Републике Српске ради пријаве запослених на већ прописаним обрасцима и преузимање Потврде о регистрацији.

Да би извршили регистрацију потребно је проћи кроз пет корака, осам процедура за пет радних дана.

Укупна цијена регистрације износи 182,19 КМ

 • Нотар – 22,19 КМ

 • АПИФ – 35,00 КМ

 • Службени гласник Републике Српске – 35,00 КМ

 • Управу за индиректно опорезивање Републике Српске – 40,00 КМ

 • Печат – 50,00 КМ

Потребно је обићи следеће институције:

 • Нотара;

 • Градску услужну канцеларију;

 • АПИФ;

 • Печаторезницу;

 • Управу за индиректно опорезивање Републике Српске;

 • Дистрибутера фискалних уређаја;

 • Пореску управу Републике Српске.

2. Поступак регистрације Друштва са ограниченом одговорношћу

Закон о привредним друштвима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) регулише оснивање, рад и престанак пословања привредних друштава у Републици Српској.

Започињање послова, односно регистрација привредних друштава регулисано је новим Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 67/13) који је у примјени од 01.12.2013 године.

Детаљна процедура оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу (и у поједностављеном облику) је дат у сљедећем тексту.

Даље наведена процедура регистрације Друштва са ограниченом одговорношћу траје 5 дана.

У Босни и Херцеговини је за разлику од Републике Српске, већ дужи низ година уведен нотарски систем. Новим законским решењем, они на одређени начин имају мању улогу у оснивању али су још увијек степеница која је незаобилазна приликом регистрације Друштва.

Новим законским рјешењем законодавац је дозволио регистрацију Друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки улог 1,00 КМ. Кад се ради о Друштву са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки капитал 1,00 КМ има неких разлика од оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки капитал већи од 1,00 КМ.

Које су то разлике?

Од оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу чији је оснивачки капитал 1,00 КМ ријеч је о једночланом Друштву, док код оснивања Друштва чији је оснивачки капитал већи од 1 КМ ријеч је о Друштву које може бити једночлано или вишечлано.

По чему се још разликују приликом оснивања ова два Друштва на основу оснивачког капитала?

За први случај сачињава се Одлука о оснивању док за други случај ако је ријеч о вишечланом друштву, сачињава се уговор о оснивању.

Прво питање које се увијек поставља јесте како направити први корак, како започети поступак регистрације?

Прво што је потребно урадити јесте доставити сву потребну документацију код нотара да би се на основу тога сачинила одлука или уговор о оснивању. Ту спадају следећи документи:

 • Уговор о закупу пословног простора

 • Лична карта оснивача или пасош ако оснивач није из БиХ

 • Назив будућег предузећа

 • Дјелатност којом ће се бавити предузеће

 • Одредити тачно сједиште предузећа према уговору о закупу

 • Именовати директора ако то већ није оснивач

Након достављење документације нотар сачињава одлуку и уговор о оснивању Друштва са ограниченом одговорношћу.

У ком моменту се одређује одлука о именовању директора Друштва са ограниченом одговорношћу?

Ову одлуку, такође, сачињава нотар заједно са изјавом директора да прихвата дужност директора.

Сви обрађени (сачињени) документи се достављају у АПИФ.

Кад отворити рачун, и какав је то облик рачуна?

Ради се о привременом рачуну или рачуну пословног субјекта о депонованом односно уплаћеном новчаном улогу.

Кад извршити уплату на привремени рачун?

То је потребно урадити прије подношења пријаве у АПИФ како би добијену потврду од банке о уплати могли доставити уз пријаву за АПИФ.

Шта се касније дешава са новцем који је положен на привремени рачун?

Новац стоји на привременом рачуну банке све до момента завршетка регистрације пословног субјекта кад ће исти израдити печат и отворити трансакциони рачун код пословне банке по сопственом избору. Пословни субјект даље може да управља са тим новцем што до тада није могао.

ПОСТУПАК НАКОН ПОДНОШЕЊАПРИЈАВЕ

Наведена пријава која се спомиње у ранијем дијелу текста може се Агенцији доставити непосредно, поштом или електронским путем. Ако је документ поднесен на страном језику, прилаже се и превод тог документа од овлашћеног судског тумача.

Шта је дужност Агенције?

 • Дужност Агенције је да пријаву одмах и без одлагања достави надлежном регистарском суду на одлучивање

 • Дужност Агенције је да прије достављања пријаве прибави од надлежног пореског органа ЈИБ за упис субјекта

 • Дужност Агенције је да након регистрације у року од пет дана поднесе захтјев за додјелу матичног броја у Републички завод за статистику РС.

Значи наведене дужности Агенције се раде по аутоматизму и субјект нема никаквих обавеза око тога дијела посла.

Надлежни регистарски суд је дужан, у року од два дана од дана пријема пријаве, испитати и утврдити да ли су испуњени услови уз упис у судски регистар и у истом року доњети одлуку о упису у судски регистар.

Ако су испуњени сви услови и захтјеви регистарски суд доноси рјешење (које садржи МБ и ЈИБ ), којим одобрава регистрацију и упис у Регистар. Ако нису испуњени услови за регистрацију, надлежни регистарски суд одбацује пријаву.

Надлежни регистарски суд опет по аутоматизму одлуке донесене о поступку регистрације доставља подносиоцу пријаве путем агенције. Ово нам показује да субјект нема обавеза око овог дијела посла. Агенција је дужна одмах и без одлагања одлуке доставити подносиоцу пријаве поштујући правило о достављању.

Како добити ПДВ и царински број?

То је поступак који се обавља након регистрације пословног субјекта. Захтјев за добијање ПДВ-а и царинског броја подноси директно пословни субјект.

Шта је све потребно доставити уз пријавни захтјев?

 • Рјешење о упису у судски регистар код свих врста регистрација за ПДВ

 • Увјерење или потврда о регистрацији од надлежне пореске управе

 • Лична карта власника и одговорних лица, правног лица, подносиоца захтјева

 • Дозвола за рад и пријава боравишта за одговорно лице-страног држављанина

 • Пуномоћ којом се овлашћује држављанин БиХ да заступа порезног обвезника у поступцима УИО, у случају одсуства одговорног лица-страног држављанина

 • Пасош за власника и одговорно лице-страног држављанина

 • Картон депонованих потписа овјерен код пословне банке код које је отворен трансакцијски рачун

Регистрација код Управе за индиректно опорезивање траје више од 15 радних дана.

Овом регистрацијом код Управе за индиректно опорезивање би био завршен поступак регистрације пословног субјекта у БиХ и био би омогућен његов несметан рад.

Трошкови оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу:

 • Доношење, израда и обрада података код нотара плаћа се у просјеку око 500,00 КМ

 • Оглашавање и та цијена зависи од количине текста (ставке, дјелатности којим ће се предузеће бавити) и та цијена не прелази 100,00 КМ.

 • Комунална такса 500,00 КМ за цијелу годину, с тим што постоји могућност за мјесечно плаћање по 41,67 КМ.

 • Републичка такса, плаћа се сваке године око 1500,00 КМ, с тим што се то може платити из два дијела. За прву годину оснивања ова такса се плаћа 200,00 КМ.

 • Судске таксе нема

Фискална каса

Према новом закону потребно је провјерити са пореском управом да ли је за одређену дјелатност потребна фискална каса.

3.ПОСТУПАК РЕГИСТРАЦИЈЕ САМОСТАЛНИХ ПРЕДУЗЕТНИШТАВА (предузетничке дјелатности и превозничка дјелатност )

Физичко лице може регистровати самостално предузетништво односно регистровати предузетничку дјелатност, у складу са Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, бр.117/11, 121/12, 67/13, 44/16 и 84/19) и другим законским прописима којима су регулисани услови за обављање тражене дјелатности.

Предузетник дјелатност може регистровати на три начина:

 • Као основно занимање (за лица која нису у радном односу )

 • Као допунско занимање искључиво личним радом најдуже до половине седмичног пуног радног времена, под условом да је у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом.

 • Као додатно занимање (за лица која су у радном односу на неким другим пословима или је корисник пензије ако запосли лице које испуњава услове за обављање тражене дјелатности.

Први корак

Посјета Градској управи (Одјељење за привреду )

 Обраћање надлежном службенику са захтјевом за добијање рјешења о бављењу дјелатности.

Упознавање физичког лица – предузетника о испуњавању законских  услова о бављењу дјелатности.

За регистрацију предузетничке дјелатности уз захтјев се прилажу следећи документи:

 • Овјерена фотокопија личне карте

 • Увјерење са Основног суда да није изречена мјера забране за обављање тражене дјелатности

 • Увјерење од Пореске управе да нема доспјелих и неизмирених обавеза у складу са посебним прописима

 • Увјерење са Основног суда да нема не плаћених новчаних казни, трошкова принудне наплате и трошкова поступка за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања

Уз захтјев за регистрацију предузетника прилаже се градска административна такса у следећим износима:

 1. За оснивање – 30 КМ

 2. За промјене података у регистар – 20 КМ

 3. За престанак обављања дјелатности – 10 КМ

 4. За припремне радње – 10 КМ

 5. За резервацију пословног имена која обухвата регистрацију и брисање – 15 КМ

Одговорно лице подноси надлежном одјељењу захтјев за регистрацију са потребном документацијом, која је већ у претходном тексту наведена.

У нашем случају тј.конкретно за Град Требиње сва прикупљена документација се предаје на шалтере  гдје се даље  уноси у Централни регистар предузетника  и пушта у процедуру. Током израде Рјешења предузетник добија ЈИБ који је уписан у Рјешењу и самим тим није обавезан пријвљивати се у Пореску управу.

За регистрацију предузетничке дјелатности користе се следећи обрасци:

 • Захтјев за обављање, промјену података и престанак обављања занатско – предузетничке дјелатности – ГУБЛ – ОБ – 02/02.

Други корак

Израда печата

 Потребно је израдити печат у овлаштеној печаторезници а за то је потребно приложити:

 • Копију општинског рјешења, а оригинал на увид

Просјечна цијена израде печата је 40,00 КМ и траје један дан.

 

РЕГИСТРАЦИЈА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА

( ПРОЦЕДУРА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЈИБ-а )

Пореска управа додјељује ЈИБ физичким лицима, предузетницима, правним лицима и сталним пословним јединицама нерезидентног правног лица како би их идентификовали као пореске обвезнике.

Захтјев за регистрацију предузетника
Захтјев за регистрацију припремних радњи
Захтјев за вршење превоза за властите потребе

Значајни пословни субјекти

„Кад би младост имала филозофију старца,
не би било на свету ни једног сунчаног дана.“

Јован Дучић