Vodiči za registraciju preduzetništva

1. Uputstvo za registraciju poslovne djelatnosti MSP

PRVI KORAK
Procedura 1: Posjeta notaru

Obraćanje notaru sa kopijom lične karte te dogovora oko imena budućeg privrednog društva čiju će mogućnost određivanja notar provjeriti u sudskom registru.

DRUGI KORAK
Procedura 1: Ovjera Osnivačkog akta kod notara

Notar ovjerava Osnivački akt, kao i potpise osnivača i ovlašćenih lica.
Cijena ovjere jednog potpisa iznosi 7 bodova po 0,50 KM + PDV što ukupno iznosi 4,095 KM.

Procedura 2: Ovjera ličnih dokumenata i potpisa

Posjeta gradskoj Upravi, te ovjera kopije lične karte ili pasoša vlasnika i odogovornog lica.
Cijena ovjere iznosi 2 KM po listu, a ovjera potpisa budućeg odgovornog lica iznosi 10 KM.

Procedura 3: Registracija privrednog društva – jednošalterski sistem kod APIF

Notar, osnivač ili odgovorno lice podnosi Zahtjev za registraciju sa potrebnim dokumentima (ovjereni Osnivački akt, potpis odgovornog lica, kopije dokumenata vlasnika i odgovornog lica).
Prva registracija je besplatna, cijena objave u Službenom glasniku Republike Srpske iznosi 7 KM po redu, a taksa APIF iznosi 35  KM.
Rok postupanja je tri dana ukoliko je predata sva potrebna dokumentacija.
Procedura registracije istovremeno podrazumeva da je poslovni subjekt registrovan kod Poreske uprave Republike Srpske, odnosno da mu je dodijeljen JIB i izvršeno razvrstavanje poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti.

TREĆI KORAK
Procedura 3: Registracija privrednog društva

Preuzimanje sudskog rješenja i obavještenja o razvrstavanju po kvalifikaciji djelatnosti kod APIF.

Procedura 4: Izrada pečata

Izrada pečata u ovlašćenoj pečatoreznici uz kopiju sudskog rješenja, a originala na uvid.
Prosječna cijena pečata iznosi 50 KM, a rok postupanja je jedan dan.

ČETVRTI KORAK
Procedura 4: Pečat privrednog društva

Preuzimanje pečata.

Procedura 5: PDV registracija

Posjeta Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za obavljanje PDV registracije (carinske, akcizne ili špediterske).
Porebna dokumentacija: ovjerena kopija sudskog rješenja i JIB kartona deponovanih potpisa.
Cijena takse iznosi 40 KM, a rok postupanja je do sedam dana.

PETI KORAK
Procedura 5: PDV registracija

Preuzimanje potvrde o PDV broju.

Procedura 6: Fiskalizacija

Posjeta jednom od ovlašćenih distributera fiskalnih uređaja radi sklapanja Ugovora, biranje fiskalne kase u skladu sa potrebama poslovanja, te podnošenje inicijalnog Zahtjeva za fiskalizacijom.

Procedura 7: Pravilnik o radu

Sastavljanje pravilnika o radu u privrednom društvu.

Procedura 8: Prijava zaposlenih radnika

Posjeta Poreskoj upravi Republike Srpske radi prijave zaposlenih na već propisanim obrascima i preuzimanje Potvrde o registraciji.

Da bi izvršili registraciju potrebno je proći kroz pet koraka, osam procedura za pet radnih dana.

Ukupna cijena registracije iznosi 182,19 KM

 • Notar – 22,19 KM

 • APIF – 35,00 KM

 • Službeni glasnik Republike Srpske – 35,00 KM

 • Upravu za indirektno oporezivanje Republike Srpske – 40,00 KM

 • Pečat – 50,00 KM

Potrebno je obići sledeće institucije:

 • Notara;

 • Gradsku uslužnu kancelariju;

 • APIF;

 • Pečatoreznicu;

 • Upravu za indirektno oporezivanje Republike Srpske;

 • Distributera fiskalnih uređaja;

 • Poresku upravu Republike Srpske.

2. Postupak registracije Društva sa ograničenom odgovornošću

Zakon o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) reguliše osnivanje, rad i prestanak poslovanja privrednih društava u Republici Srpskoj.

Započinjanje poslova, odnosno registracija privrednih društava regulisano je novim Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 67/13) koji je u primjeni od 01.12.2013 godine.

Detaljna procedura osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću (i u pojednostavljenom obliku) je dat u sljedećem tekstu.

Dalje navedena procedura registracije Društva sa ograničenom odgovornošću traje 5 dana.

U Bosni i Hercegovini je za razliku od Republike Srpske, već duži niz godina uveden notarski sistem. Novim zakonskim rešenjem, oni na određeni način imaju manju ulogu u osnivanju ali su još uvijek stepenica koja je nezaobilazna prilikom registracije Društva.

Novim zakonskim rješenjem zakonodavac je dozvolio registraciju Društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački ulog 1,00 KM. Kad se radi o Društvu sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital 1,00 KM ima nekih razlika od osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital veći od 1,00 KM.

Koje su to razlike?

Od osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivački kapital 1,00 KM riječ je o jednočlanom Društvu, dok kod osnivanja Društva čiji je osnivački kapital veći od 1 KM riječ je o Društvu koje može biti jednočlano ili višečlano.

Po čemu se još razlikuju prilikom osnivanja ova dva Društva na osnovu osnivačkog kapitala?

Za prvi slučaj sačinjava se Odluka o osnivanju dok za drugi slučaj ako je riječ o višečlanom društvu, sačinjava se ugovor o osnivanju.

Prvo pitanje koje se uvijek postavlja jeste kako napraviti prvi korak, kako započeti postupak registracije?

Prvo što je potrebno uraditi jeste dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kod notara da bi se na osnovu toga sačinila odluka ili ugovor o osnivanju. Tu spadaju sledeći dokumenti:

 • Ugovor o zakupu poslovnog prostora

 • Lična karta osnivača ili pasoš ako osnivač nije iz BiH

 • Naziv budućeg preduzeća

 • Djelatnost kojom će se baviti preduzeće

 • Odrediti tačno sjedište preduzeća prema ugovoru o zakupu

 • Imenovati direktora ako to već nije osnivač

Nakon dostavljenje dokumentacije notar sačinjava odluku i ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću.

U kom momentu se određuje odluka o imenovanju direktora Društva sa ograničenom odgovornošću?

Ovu odluku, takođe, sačinjava notar zajedno sa izjavom direktora da prihvata dužnost direktora.

Svi obrađeni (sačinjeni) dokumenti se dostavljaju u APIF.

Kad otvoriti račun, i kakav je to oblik računa?

Radi se o privremenom računu ili računu poslovnog subjekta o deponovanom odnosno uplaćenom novčanom ulogu.

Kad izvršiti uplatu na privremeni račun?

To je potrebno uraditi prije podnošenja prijave u APIF kako bi dobijenu potvrdu od banke o uplati mogli dostaviti uz prijavu za APIF.

Šta se kasnije dešava sa novcem koji je položen na privremeni račun?

Novac stoji na privremenom računu banke sve do momenta završetka registracije poslovnog subjekta kad će isti izraditi pečat i otvoriti transakcioni račun kod poslovne banke po sopstvenom izboru. Poslovni subjekt dalje može da upravlja sa tim novcem što do tada nije mogao.

POSTUPAK NAKON PODNOŠENJAPRIJAVE

Navedena prijava koja se spominje u ranijem dijelu teksta može se Agenciji dostaviti neposredno, poštom ili elektronskim putem. Ako je dokument podnesen na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta od ovlašćenog sudskog tumača.

Šta je dužnost Agencije?

 • Dužnost Agencije je da prijavu odmah i bez odlaganja dostavi nadležnom registarskom sudu na odlučivanje

 • Dužnost Agencije je da prije dostavljanja prijave pribavi od nadležnog poreskog organa JIB za upis subjekta

 • Dužnost Agencije je da nakon registracije u roku od pet dana podnese zahtjev za dodjelu matičnog broja u Republički zavod za statistiku RS.

Znači navedene dužnosti Agencije se rade po automatizmu i subjekt nema nikakvih obaveza oko toga dijela posla.

Nadležni registarski sud je dužan, u roku od dva dana od dana prijema prijave, ispitati i utvrditi da li su ispunjeni uslovi uz upis u sudski registar i u istom roku donjeti odluku o upisu u sudski registar.

Ako su ispunjeni svi uslovi i zahtjevi registarski sud donosi rješenje (koje sadrži MB i JIB ), kojim odobrava registraciju i upis u Registar. Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju, nadležni registarski sud odbacuje prijavu.

Nadležni registarski sud opet po automatizmu odluke donesene o postupku registracije dostavlja podnosiocu prijave putem agencije. Ovo nam pokazuje da subjekt nema obaveza oko ovog dijela posla. Agencija je dužna odmah i bez odlaganja odluke dostaviti podnosiocu prijave poštujući pravilo o dostavljanju.

Kako dobiti PDV i carinski broj?

To je postupak koji se obavlja nakon registracije poslovnog subjekta. Zahtjev za dobijanje PDV-a i carinskog broja podnosi direktno poslovni subjekt.

Šta je sve potrebno dostaviti uz prijavni zahtjev?

 • Rješenje o upisu u sudski registar kod svih vrsta registracija za PDV

 • Uvjerenje ili potvrda o registraciji od nadležne poreske uprave

 • Lična karta vlasnika i odgovornih lica, pravnog lica, podnosioca zahtjeva

 • Dozvola za rad i prijava boravišta za odgovorno lice-stranog državljanina

 • Punomoć kojom se ovlašćuje državljanin BiH da zastupa poreznog obveznika u postupcima UIO, u slučaju odsustva odgovornog lica-stranog državljanina

 • Pasoš za vlasnika i odgovorno lice-stranog državljanina

 • Karton deponovanih potpisa ovjeren kod poslovne banke kod koje je otvoren transakcijski račun

Registracija kod Uprave za indirektno oporezivanje traje više od 15 radnih dana.

Ovom registracijom kod Uprave za indirektno oporezivanje bi bio završen postupak registracije poslovnog subjekta u BiH i bio bi omogućen njegov nesmetan rad.

Troškovi osnivanja Društva sa ograničenom odgovornošću:

 • Donošenje, izrada i obrada podataka kod notara plaća se u prosjeku oko 500,00 KM

 • Oglašavanje i ta cijena zavisi od količine teksta (stavke, djelatnosti kojim će se preduzeće baviti) i ta cijena ne prelazi 100,00 KM.

 • Komunalna taksa 500,00 KM za cijelu godinu, s tim što postoji mogućnost za mjesečno plaćanje po 41,67 KM.

 • Republička taksa, plaća se svake godine oko 1500,00 KM, s tim što se to može platiti iz dva dijela. Za prvu godinu osnivanja ova taksa se plaća 200,00 KM.

 • Sudske takse nema

Fiskalna kasa

Prema novom zakonu potrebno je provjeriti sa poreskom upravom da li je za određenu djelatnost potrebna fiskalna kasa.

3. Postupak registracije Samostalnog društva (STR, SZR i SUR)

Fizičko lice može registrovati Samostalno preduzetništvo odnosno registrovati preduzetničku djelatnost, u skladu sa Zakonom o zanatsko – preduzetničkoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 117/11, 42/12 i 67/13) i drugim zakonskim propisima kojima su regulisani uslovi za obavljanje tražene djelatnosti.

Preduzetnik djelatnost može registrovati na tri načina:

 • Kao osnovno zanimanje (za lica koja nisu u radnom odnosu);

 • Kao dopunsko zanimanje (za lica koja su u radnom odnosu i koja obavljaju preduzetničku djelatnost isključivo ličnim radom) i

 • Kao dodatno zanimanje (za lica koja su u radnom odnosu, za studente, korisnike penzija i u drugim slučajevima ako zaposle lice koje ispunjava uslove za obavljanje tražene djelatnosti).

PRVI KORAK
Posjeta gradskoj Upravi, Odjeljenjeu za privredu

Obraćanje nadležnom službeniku sa zahtjevom za dobijanje rješenja o bavljenju djelatnosti.

Upoznavanje fizičkog lica – preduzetnika o ispunjavanju minimalno tehničkih uslova o bavljenju djelatnosti.

Za registraciju preduzetničke djelatnosti uz zahtjev se prilažu sledeći dokumenti:

 • Ovjerena fotokopija lične karte

 • Uvjerenje sa Osnovnog suda da nije izrečena mjera zabrane za obavljanje tražene djelatnosti

 • Gradska administrativna taks, čiji se iznos kreće od 10 KM do 30 KM zavisno od vrste djelatnosti kojom se preduzetnik želi baviti

Odgovorno lice podnosi opštinskom odjeljenju za poslove privrede zahtjev za registraciju sa potrebnom dokumentacijom, koja je već u prethodnom tekstu navedena. U našem slučaju tj.konkretno za Grad Trebinje sva prikupljena dokumentacija se predaje na šaltere opštine gdje se dalje to unosi u računare i pušta u proceduru.

Za registraciju preduzetničke djelatnosti koristi se obrazac Zahtjev za obavljanje, promjenu podataka i prestanak obavljanja zanatsko – preduzetničke djelatnosti – GUBL – OB – 02/02.

DRUGI KORAK
Izrada pečata

Za izradu pečata u ovlaštenoj pečatoreznici potrebno je priložiti kopiju opštinskog rješenja, a original na uvid.

Prosječna cijena izrade pečata je 40,00 KM i traje jedan dan.

REGISTRACIJA PORESKOG OBVEZNIKA
(PROCEDURA ZA DOBIJANJE JIB)

Poreska uprava dodjeljuje JIB fizičkim licima, preduzetnicima, pravnim licima i stalnim poslovnim jedinicama nerezidentnog pravnog lica kako bi ih identifikovali kao poreske obveznike.

Fiziča lica su dužna da poreskoj upravi dostave sledeće dokumente kako bi dobili JIB:

 • Rješenje koje su dobili od strane opštine

 • Ovjerena kopija lične karte osnivača ili ovlaštenog lica

 • Pečat

 • Popunjena prijava PR2

Sve navedene dokumente potrebno je dostaviti u roku od osam dana od dana dobijanja rješenja od strane opštine.

Zahtjev za registraciju preduzetnika
Zahtjev za registraciju pripremnih radnji
Zahtjev za vršenje prevoza za vlastite potrebe
INVESTIRAJTE U TREBINJE
RAZLOZI ZA INVESTIRANJE
Poljoprivreda
Poslovna zona Volujac
Poslovni inkubator
Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
Troškovi poslovanja
Investicioni podsticaji i olakšice
Investicioni profil
Privredni savjet
Služba za LER, investicije i energetsku efikasnost
Poslovni prostori
Nosioci privrednog razvoja
Urbanizam
Vodiči za registraciju preduzetništva
Brošure i leci

Značajni poslovni subjekti

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić