13. СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ДАН 15.02.2018. ГОДИНЕ /ЧЕТВРТАК/

Прегледа: 1263

Сједница ће бити одржана у Великој сали Града Требиња са почетком рада у 10,00 часова.

 

За сједницу предлажем сљедећи

ДНЕВНИ   РЕД
 1. Одборничка питања,
 2. Извјештај о остваривању Програма рада Скупштине за период октобар-децембар 2017. године,
 3. Извјештај о раду „Фонда солидарности Града Требиња“ за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године,
 4. Извјештај о раду Одбора за жалбе за 2017. годину,
 5. Приједлог Програма рада Скупштине Града Требиња за 2018. годину,
 6. Приједлог Етичког кодекса Скупштине Града Требиња,
 7. Приједлог појединачних програма рада јавних установа чији је оснивач Град Требиње за 2018. годину,
 8. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о именовању чланова Комисије за додјелу стипендија,
 9. Приједлог одлуке о усвајању Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће за град Требиње,
 10. Приједлог одлуке о измјени и допуни Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
 11. Приједлог одлуке о утврђивању основице за обрачун ренте,
 12. Приједлог одлуке о просјечним јединичним цијенама радова комуналне и друге јавне инфраструктуре и уређења јавних површина,
 13. Приједлог одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта,
 14. Приједлог одлуке о усвајању Програма уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину,
 15. Приједлог одлуке о приступању изради Плана парцелације Ново Требиње,
 16. Одлука о утврђивању нацрта измјена дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“ (Растоци Сјевер),
 17. Приједлог одлуке о утврђивању нацрта измјена дијела Регулационог плана „Јужни градски излаз“ (Лушац),
 18. Приједлог одлуке о утврђивању нацрта измјене и допуне Плана парцелације „Тодорићи 3“,
 19. Приједлог одлуке о Зонинг плану „Петрина-Подгљивље“,
 20. Приједлог закључкâ о давању сагласности Градоначелнику,
 21. Приједлог одлуке о преносу права кориштења на некретнини у К.О. Требиње на ЈУ „Техничка школа“ Требиње,
 22. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама на територији града Требиње на дан 31.12.2017. године,
 23. Приједлог одлукâ о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња,
 24. Приједлог одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривреног земљишта у својини Републике Српске на подручју града Требиња путем прибављања писаних понуда,
 25. Информација о раду мјесних заједница за 2017. годину,
 26. Измјена одлуке о цијени закупа пословних простора којима располаже Град Требиње,
 27. Извјештај о штетама од пожара у 2017. години на подручју града Требиња,
 28. Приједлог одлуке о исплати штете од пожара у 2017. години на подручју града Требиња,
 29. Избор и именовање.

 

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                   Драгослав Бањак,с.р.

Коментари: 0

Ваша електронска адреса је обавезна али неће бити приказана. Обавезна поља су обележена *.