Skupština grada

Skupština grada Trebinja je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština ima 29 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik Skupštine organizuje rad Skupštine, saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama, stara se o ostvarivanju javnosti rada Skupštine, potpisuje akte koje je donijela Skupština i vrši i druge poslove koje mu povjeri.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine bira Skupština iz sastava odbornika, na četiri godine.

Dragoslav Banjak, predsjednik

Opširnije

Đorđe Miljanović, potpredsjednik

Opširnije

Velibor Bodiroga, sekretar

Opširnije

Nadležnosti Skupštine grada

U pripremi…