На основу члана 41. Статута Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 2/13, 5/14, 6/15 и 3/16) и члана 97. Пословника о раду Скупштине Града Требиња („Службени гласник Града Требиња“, број 3/13)
 
С А З И В А М
6. СЈЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ТРЕБИЊА
ЗА ДАН 17.05.2017. ГОДИНЕ /СРИЈЕДА/
 
Сједница ће се одржати у Великој сали Града Требиња са почетком рада у 10,00 часова.
 
За сједницу предлажем сљедећи 
 
ДНЕВНИ   РЕД
 
1. Одборничка питања,
2. Приједлог одлуке о прихватању Извјештаја о извршењу Буџета Града Требиња за период 01.01-31.12.2016. годину,
3. Извјештај о стању дуга и издатим гаранцијама Града Требиња на дан 31.12.2016. године,
4. Приједлог одлуке о покрићу дефицита Буџета Града Требиња са стањем на дан 31.12.2016. године,
5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Статута Града Требиња,
6. Извјештај о реализованим активностима из Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Требиње 2011-2016. (за период април 2016- децембар 2016. године),
7. Информација о раду спортских клубова и организација у 2016. години,
8. Информација о програмима одржаним у оквиру Манифестације „Требињске љетне свечаности“ у 2016. години,
9. Извјештај о реализацији „Стратегије развоја општине Требиње 2009-2017“ за период од 01.01. до 31.12. 2016. године,
10. Информација о основним показатељима финансијског пословања привреде града Требиња у 2016. години,
11. Приједлог одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова управних одбора у јавним установама и чланова надзорног одбора у јавном предузећу чији је оснивач Град Требиње,
12. Програм рада и дјеловања Јавне установе „Базени“ Требиње за 2017. годину,
13. Информација о условима, начину и организацији обављања такси превоза на подручју града Требиња,
14. Приједлог одлуке о приступању изради измјене дијела регулационог плана „Брегови 2“,
15. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту,
16. Приједлог одлуке о именовању Савјета за праћење израде Урбанистичког плана „Требиње“,
17. Приједлог одлуке о именовању Савјета за праћење израде Просторног плана Града Требиња,
18. Приједлог одлуке о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Требиња,
19. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о безбједности саобраћаја на подручју града Требиња,
20. Приједлог одлуке о гробљима и погребној дјелатности, 
21. Избор и именовање.
 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК
 
                                                                                   Драгослав Бањак,с.р.

Према члану 104. ставови 4. и 5. Пословника о раду Скупштине Града Требиња (Службени гласник Града Требиња, број 03/13), сва заинтересована физичка и правна лица као и представници електронских и писаних медија, могу, у складу са техничким могућностима и условима рада Скупштине, присуствовати, односно пратити рад Скупштине, али без права учешћа у расправи и одлучивању.

Лица из претходног става дужна су претходно писмено затражити одобрење за присуство сједници од предсједника Скупштине, најкасније 72 часа прије одржавања сједнице Скупштине, за што ће им се издати одговарајућа акредитација.

                                                                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                               Драгослав Бањак, с.р.

Захтјеве можете преузети овдје:

Захтјев за учешће на скупштинској сједници представника МЗ

Захтјев за једнодневну акредитацију новинара

Образац за пријаву присуства на скупштинској сједници физичких и правних лица

Захтјев за једнодневну акредитацију новинара можете преузети ОВДЈЕ.

Захтјев за једнодневну акредитацију новинара можете преузети ОВДЈЕ.

Страна 1 од 3