петак, 19 мај 2017 14:12

Јавни оглас за додјелу привремених локација за заузиманје јавних површина

Јавни оглас за додјелу привремених локација за заузиманје јавних површина

ЈАВНИ ОГЛАС
за додјелу привремених локација за заузимање јавних површина


Град Требиње, улица Вука Караџића број 2 оглашава додјелу привремених локација на јавним површинама а на земљишту означеном као:
к.ч.број 2575/1(плато испред западног улаза у Стари град)-пункт бр 1(5 локација);
к.ч.број 2160/1(плато у Старом граду јужно од Анђелкине капије)-пункт бр.2
(5 локација);
к.ч.број 1898/1(улаз у парк код споменика Јовану Дучићу)-пункт бр.3(5 локација) и
к.ч.број 362(поплочана површина код каменог моста код споменика Војводи Луки Вукаловићу- пункт бр 4 (5 локација).
На сваком пункту локације су обиљежене бројевима од 1 до 5.
Почетна цијена заузимања износи 30 КМ/m2.
Мјесечна такса ће се обрачунавати према највишој понуђеној цијени за сваку локацију посебно.
Додјела привремених локација ће се извршити прикупљањем писмених понуда .
Писмене понуде се подносе за сваки пункт посебно у затвореним ковертама,са обавезном назнаком на омоту коверте „броја пункта и броја локације“ за који се понуда подноси и назнаком „не отварати“писмена понуда.
Затворене коверте се подносе непосредно у пријемној канцеларији Града Требиња или препорученом пошиљком на адресу Град Требиње-Комисија за спровођење јавног оглашавања,Вука Караџића бр.2.
Рок за достављање понуда је 15 дана од дана објављивања.
Понуде могу поднијети сва правна и физичка лица.
Редосљед првенства за додјелу локације се одређује према висини понуђеног износа.
Ако су два или више учесника понудили исти највиши износ првенство има понуђач чија је понуда раније приспјела.
Ако за наведену локацију након проведеног поступка јавног оглашавања нема заинтересованих лица иста се може додијелити непосредном погодбом путем захтјева за додјелу.
Резултат јавног оглашавања утврђује Комисија закључком.
Закључак о резултату огласа доставиће се препорученом пошиљком свим учесницима у року од осам дана од дана закључења огласа односно конкурса и објавиће се на огласној табли Градске управе.
Учеснику који је понудио највећу цијену ће се издати локацијски услови, а након тога рјешење о комуналној накнади за заузимање јавне површине.
Учесник јавног надметања има право да у року од осам дана од пријема закључка уложи приговор Градоначелнику.
Приговор се подноси у писменој форми путем Комисије.
Приговор са приједлогом да се исти усвоји односно одбије са образложењем Комисија је дужна доставити Градоначелнику ради доношења коначне одлуке најкасније у року од 8 дана од од дана подношења приједлога.
Овај оглас и подлоге са назначеним диспозицијама и бројевима пунктова и локација које су предмет привременог заузимања објавиће се и на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града Требиња.
Детаљнија обавјештења и увид у документацију могу се обавити сваким радним даном од 0700 до 1500 часова, у вријеме трајања огласа, у Одјељењу за просторно уређење,Вука Караџића бр 2-канцеларија бр.23.

Комплетну документацију са графичким прилогом можете преузети ОВДЈЕ

Последњи пут измењено петак, 19 мај 2017 14:20