Трошкови пословања

Одлука о висини боравишне таксе

Комуналне таксе

Комуналне накнаде

Цјеновник услуга јавних предузећа

Накнада за уређење ГГЗ

Табеларни приказ трошкова пословања

Финансијски извјестаји пословања комуналних предузећа