Organi grada

Skupština grada

Skupština je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike jedinice lokalne samouprave, koji vrši osnovne funkcije utvrđenje Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada. Skupštinu čini 29 odbornika, koje biraju građani na Lokalnim izborima, čiji je postupak regulisan izbornim propisima.

Mandat odbornika u Skupštini traje četiri godine. Izvršavanje nadležnosti skupštine prvenstveno se ogleda kroz njenu normativnu funkciju. Skupština jedinice lokalne samouprave donosi statut, druge opšte akte i daje autentično tumačenje odluka i opštih akat koje donosi, te utvrđuje politiku jedinice lokalne samouprave.

Predsjednik skupštine zastupa i predstavlja Skupštinu, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava. Predsjednik ima potpredsjednika, čije su nadležnosti propisane Statutom i Poslovnikom. Predsjednik i zamjenik se biraju iz reda odbornika, na period trajanja mandata Skupštine Grada koja ih je izabrala.

Statut – službeni glasnik Grada Trebinja 2/13 (osnovni tekst), 5/14, 6/15, 3/16 i 6/17 (izmjene)

Poslovnik – službeni glasnik Grada Trebinja 3/13 (osnovni tekst), 8/17 i 9/18 (izmjene)

Predsjednik: Dragoslav Banjak

Opširnije

Gradonačelnik

Gradonačelnik je nosilac izvršne vlasti koji zastupa i predstavlja Grad. Bira se neposrednim tajnim izborima, u skladu sa zakonom. Mandat gradonačelnika traje četiri godine.

Gradonačelnik rukovodi Administrativnom službom Grada i odgovoran je za njen rad.

Gradonačelnik utvrđuje strukturu i organizaciju Administrativne službe, u skladu sa kriterijumima i principima propisanim Zakonom. Administrativna služba Grada organizuje se i djeluje kao servis građana.

Gradonačelnik ima zamjenika.

Zamjenik gradonačelnika mijenja gradonačelnika u poslovima koje mu on povjeri, a u slučaju spriječenosti i odsustva gradonačelnika, zamjenjuje ga u svim poslovima. Zamjenika gradonačelnika bira Skupština grada, na prijedlog gradonačelnika, na način i po postupku propisanim Poslovnikom Skupštine grada.

Gradonačelnik: Mirko Ćurić

Opširnije

Gradska uprava

Odjeljenje za opštu upravu

U okviru Odjeljenja za opštu upravu, organizovani su odsjeci :

 • Odsjek za upravne poslove;

 • Odsjek za zajedničke poslove;

 • Odsjek za civilnu zaštitu i

 • Odsjek – Centar za usluge građanima.

Načelnik: Nenad Milićević

Opširnije

Odjeljenje za privredu

Nadležnosti odjeljenja za privredu

 • sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja,

 • učestvuje u definisanju, pripremi i sprovođenju razvojnih planova Grada,

 • priprema podatke, izrađuje informacije i analize o poslovanju preduzeća iz oblasti privrede…

Načelnik: Vedran Vučinić

Opširnije

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Nadležnosti odjeljenja za društvene djelatnosti

 • sarađuje sa nadležnim državnim organima, organizacijama i institucijama, te naučnim i drugim stručnim organizacijama i institucijama, u okviru ovlaštenja;

 • obavlja upravne i druge stručne poslove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, nauke, kulture, sporta i fizičke kulture;

Načelnik: Zoran Milošević

Opširnije

Odjeljenje za finansije

U okviru Odjeljenja za finansije organizuju se odsjeci:

 • Odsjek za budžet i računovodstvo i

 • Odsjek za trezor.

VD Načelnika: Miro Gredo

Opširnije

Odjeljenje za prostorno uređenje

Odjeljenje čine tri odsjeka:

 • Odsjek za urbanizam i prostorno uređenje;

 • Odsjek za opremanje gradskog građevinskog zemljišta i

 • Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

Načelnik: Vedran Furtula

Opširnije

Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove

U okviru Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove obavljaju se sledeći poslovi:

 • vrši registraciju zajednice etažnih vlasnika, uključujući i konsultacije i pomoć pri izradi osnivačkih akata zajednice;

 • propisuje pravila održavanja reda u zgradama;

 • određuje visinu zakupnine za korišćenje stanova kojima upravlja, te visinu zakupnine za državne stanove na svom području pod uslovima propisanim zakonom kojim je uređeno njihovo korišćenje;

VD Načelnika: Bojan Čvoro

Opširnije

Odjeljenje za inspekcijske i poslove komunalne policije

U okviru Odjeljenja za inspekcijske i poslove komunalne policije, organizovani su odsjeci:

 • Odsjek za inspekcijske poslove i

 • Odsjek komunalne policije.

VD Načelnika: Đorđe Miljanović

Opširnije

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

U okviru Odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu i njegovog djelokruga rada, obavljaju se sledeći poslovi:

 • provođenje upravnog postupka u prvom stepenu i izrade rješenja o predmetima lične i porodične invalidnine, kategorizacija boraca, o pravima boraca i žrtava rata;

 • ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i banjsko-klimatsku rehabilitaciju i drugih povlastica po osnovu boračko-invalidske zaštite;

Načelnik: Petar Vlatković

Opširnije

„Kad bi mladost imala filozofiju starca,
ne bi bilo na svetu ni jednog sunčanog dana.“

Jovan Dučić