Одјељење за финансије

У оквиру Одјељења за финансије организују се одсјеци:

 1. Одсјек за буџет и рачуноводство,

 2. Одсјек за трезор.

У оквиру Одјељења за финансијео бављају се сљедећи послови

 • израда пред нацрта, нацрта и приједлога Буџета Града и контрола намјенског кориштења средстава,

 • израда периодичних и годишњихфинансијских извјештаја Буџета Града,

 • управљање и контролисање прилива и одлива средстава,

 • праћење остваривања јавних прихода Града, усаглашавање евиденције са надлежним органима и банкама,

 • праћење кредитног задужења Града и отплате постојећих и реализацију нових кредитних задужења,

 • праћење прихода и извршење расхода Буџета Града и редовно извјештавање,

 • контрола правилности и законитости кориштења буџетских средстава,

 • финансијско, материјално и рачуноводствено пословање Градске управе и буџетских корисника,

 • прикупљање, евидентирање, обрада и књижење финансијске документације Градске управе

 • праћење извршења финансијских планова Градске управе,

 • усклађивање књиговодственог стања са стварним стањем (нефинансијске и финансијске имовине и обавеза),

 • обрачун личних примања и доприноса и пореза на лична примања,

 • обрачун амортизације и ревалоризације основних средстава,

 • благајнички послови,

 • израда програма рада и извјештаја о раду одјељења,

 • израда информација за Скупштину Града и извјештаја Министарству финансија РС, као и других анализа и информација по захтјеву потенцијалних корисника,

 • координација рада са надлежним државним органима и институцијама у оквиру овлаштења,

 • други послови из области финансија који се ставе у надлежност.

Начелник:📪   Вука Караџића 2, Требиње


☎   +387 59 273 475


✉   finansije@trebinje.rs.ba


  Наша визија

  Требиње 2030. – најпожељнији мањи град на западном Балкану.